Expectations and Opinions of Pre-service Primary Teachers Towards Teaching of Mathematics Courses

Author :  

Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 5
Language : null
Konu :
Number of pages: 282-296
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği lisans programı 2. sınıfta okumakta olan öğretmen adaylarının 3. sınıfta yer alan Matematik Öğretimi I ve Matematik Öğretimi II derslerine yönelik beklenti ve görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği lisans programında 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın amaç ve çalışma grubunun bu şekilde belirlenmesinin sebebi, Sınıf Öğretmenliği lisans programındaki tek matematik alan eğitimi dersi olan Matematik Öğretimi I ve II derslerini henüz almamış olan öğretmen adaylarının bu derslerle ilgili beklenti ve görüşlerinin incelenerek bu derslerin daha verimli ve faydalı olmasını sağlayabilecek öneriler geliştirmektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan anket ve görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda öğretmen adaylarına söz konusu derslerle ilgili beklenti ve görüşlerine yönelik sorulara yer verilmiştir. Görüşme formunun hazırlanmasında öğretmen adaylarına öncelikli olarak yöneltilen anket formunun değerlendirilmesinden faydalanılmıştır. Görüşme formu kullanılarak öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar sınıf öğretmeni adaylarının Matematik Öğretimi I ve II derslerine yönelik genel düşünceleri ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Böylece ilkokul düzeyinde etkili bir matematik eğitimi verilebilmesi için önemli bir yeri olan Matematik Öğretimi I ve II derslerinin lisans eğitiminde daha verimli işlenmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the expectations and opinions of the pre-service primary teachers who are studying in the 2nd year of the primary teacher education undergraduate program about Teaching of Mathematics I and Teaching of Mathematics II courses in the 3rd year. For this purpose, case study design was used in qualitative research designs in the research. The study group of the research is the pre-service primary teachers who are studying in the 2nd year in the undergraduate program in 2015-2016 academic year. The purpose and study group of the study is determined in this way by examining the expectations and opinions of the pre-service teachers who have not taken Teaching of Mathematics I and II courses which are the only mathematics field education course in the undergraduate program of Primary Teacher Education. Thus courses can be more productive and beneficial. A questionnaire and interview form was used in the study in order to work as a data collection tool. In the interview form, pre-service teachers were asked about their expectations and opinions about the said courses. In the preparation of the interview form, it was benefited from the evaluation of the questionnaire form which was directed primarily to the pre-service teachers. Semi-structured interviews with pre-service teachers were conducted using the interview form. The collected data were analyzed by content analysis method. The results obtained from the research provide information about the general thinking of pre-service primary teachers towards Teaching of Mathematics I and II courses. Thus, proposals have been made for more efficient processing of Teaching of Mathematics I and II courses in undergraduate education, which is an important place for effective mathematics education at primary school level.

Keywords


 • Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(1), 38-63.

 • Atkinson, S. (1992). Mathematics with Reason: The Emergent Approach to Primary Maths. London: Hodder and Stoughton.

 • Baykul, Y. (1995). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

 • Bell, J. (1992). Doing your research project. Buckingham: Open University Press.

 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2014). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz (Çev. Ed. Aypay, A.), Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Çakmak, M. (2004). İlköğretimde matematik öğretimi ve öğretmenin rolü. Matematikçiler Derneği. http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&catid=8:matematik-kosesimakaleleri&id=71:ilkogretimde-matematik-ogretimi-ve-ogretmenin-rolu&Itemid=38. Erişim Tarihi: 26 Mayıs 2018

 • Çoban, A. (2002). Matematik Dersinin İlköğretim Programları ve Liselere Giriş Sınavları Açısından Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 EYLÜL 2002, Ankara.

 • Eker, D. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Gözüyle Sınıf İçi Olumsuz Öğretim Elemanı Davranışları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45).

 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ Üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.

 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB.

 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.

 • Patton, M.Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. Newburypark, CA: SAGE Publications.

 • Peker, M. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 157-166.

 • Romberg, T. ve Carpenter, T. (1986). Research on teaching and learning mathematics: Two disciplines of scientific inquiry (s. 850–873). (Ed: W.C. Wittrock.) Handbook of Research on Teaching, MacMillan: New York.

 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543–559.

 • Umay, A (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık,.

 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). Ankara.

 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2018). Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı. Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics