Analysis of the Teaching Process of Cylinder and Prism in Mathematics Curricula and Textbooks in Turkey

Author:

Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 3
Number of pages: 22-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’de silindir ve prizma kavramlarının matematik öğretim programları ve ders kitaplarında ele alınış süreci incelenmiştir. Veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Doküman incelemesi kapsamında matematik öğretim programları ve ders kitabı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onay almış ilkokul 1. sınıftan ortaöğretim 12. sınıfa kadar her sınıf düzeyinden bir ders ve varsa çalışma kitabı esas alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretim programlarında ve dolayısıyla ders kitaplarında silindir ve prizma arasında benzerlik veya fark bağlamında ilişkilendirme olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüştür. Ayrıca ilk sekiz sınıfın ders kitaplarında ilgili kavramlara dair kazanımlar öğretim programlarına uygun olarak hazırlanmış ancak verilen tanım ve modellerde açık net ve tutarlı bilgiler vermede sıkıntı olduğu görülmüştür. Ortaöğretim kitaplarındaki tanımlar ve modeller biraz daha açık olmasına rağmen istenilen netlikte değildir. Buradan ders kitaplarında silindir veya prizma tanım ve örnek modellerinin yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

This study examines the process by which the concepts of cylinder and prism are addressed in mathematics curricula and textbooks in Turkey. The data was collected through document analysis. Within the scope of the document analysis, the study analyzed one course book and one workbook, if available, of each grade from 1st to 12th which were approved as mathematics curriculum and textbook by the Board of Education, Ministry of National Education. The data was analyzed using descriptive analysis. According to the research results, mathematics curricula and, by extension, textbooks include no information on whether there is a relationship of similarity or difference between cylinder and prism. The acquisitions regarding the related concepts in the textbooks of the first eight grades are arranged in accordance with the curriculum; however, the definitions and models in the textbooks have a problem in providing clear and consistent information. Although the definitions and models in the secondary school textbooks are to some extent clear but still lacks the desired clarity. In line with the research results, there is a need to review the definitions of cylinder or prism and the example models in the textbooks.

Keywords