Conflict Situations between Student Teachers and Mentor Teachers

Author:

Number of pages: 20-35
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 5

Abstract

Öğretmen eğitiminde büyük öneme sahip olan öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yapılan bu çalışmada, öğretmenlik uygulaması sürecinde öğretmen adayları ve uygulama öğretmenleri arasındaki çatışma durumlarını ve bu çatışmaların nedenlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Olgubilim deseninde yapılan çalışmada, veri toplama aracı olarak görüşme formlarından yararlanılmıştır. Yapılan çalışmaya sekiz farklı fakültede ve dört farklı anabilim dalında öğrenim gören 163 öğretmen adayı katılmıştır. Odak grup görüşmeleri yapılarak toplanan verilerin analizinde içerik analizi tercih edilmiştir. İçerik analizi ile verilerin metine dönüştürülmesi, metinlerden kodlara ulaşılması, kodlardan yola çıkarak temaların belirlenmesi şeklinde bir yol izlenmiştir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmenleriyle yaşadıkları çatışmalara ilişkin görüşleri; derste yaşanan sorunlar, uygulama öğretmeninin adaya bakış açısı, işleyişe ilişkin sorunlar ve adayı rahatsız edici durumlar temalarında ortaya çıkmıştır. Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmenleriyle yaşadıkları çatışmaların nedenlerine ilişkin görüşleri ise; danışmanlardan kaynaklanan nedenler, uygulama okulundan kaynaklanan nedenler ve uygulama sürecinden kaynaklanan nedenler temalarında belirlenmiştir. Bu temalar altında görüş belirten öğretmen adaylarının ifadelerine dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research looks into conflict situations and the reasons leading to conflict between teacher candidates and mentor teachers during the Teaching Practice course which is essential for teacher education. The study employs a phenomenological approach to research and semi-structured focus group interviews for data collection. The participants of the research are 163 teacher candidates from 8 different faculties and 4 different departments. Content analysis is used for data analysis. First, codes are identified in the text and themes were formed drawing on the codes. The findings revealed the following themes: problems related to the class, mentor teacher’s perception of the teacher candidate, problems related to the process and problematic issues for the candidate. The teacher candidates stated the following reasons for conflict: causes related to the university tutor, causes related to schools and causes related to the practice process. The paper concludes with some suggestions based on these findings.

Keywords