Examining the Effects of Early Childhood Education on Early Literacy Skills

Author:

Number of pages: 201-221
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 5

Abstract

Bu araştırmada; okul öncesi dönem çocuklarının okuryazarlık becerilerinin (fonolojik farkındalık, alıcı dil becerisi, yazı farkındalığı, yazmaya hazırlık ve isim yazma) belirlenmesi; bu becerilerin, çocukların yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi ve okul öncesi eğitim sürecinin erken okuryazarlık becerilerinin gelişimine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Kırıkkale il merkezinde bulunan resmi anaokulu ve anasınıfları ile bu okullara devam eden çocuklardan; örneklemi ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen, anaokuluna devam eden 71 ve anasınıfına devam eden 107 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada genel tarama modellerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanması için beş farklı veri toplama aracından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde bilgisayar destekli bir istatistik programı kullanılmıştır. Çocukların genel okuryazarlık becerileri; fonolojik farkındalık, yazmaya hazırlık, yazı farkındalığı, isim yazma ve alıcı dil becerilerinden elde edilen toplam puanlar üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim sürecinin, araştırmaya katılan çocukların okuryazarlık becerilerinde olumlu yönde farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan çocukların genel okuryazarlık becerilerinde cinsiyetin ve yaşın anlamlı bir değişken olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, ilgili alan yazın bağlamında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research aimed to identify the literacy skills of the pre-school children (phonological awareness, recipient language skill, writing awareness, writing preparation and name writing). It examined these skills according to the age and gender of the children and explored the effect of pre-school education on the development of early literacy skills. The study was conducted in preschools and kindergartens in Kırıkkale. Random sampling is used to recruited participants. The participants of this study are 71 students attending pre-school and 107 students at kindergarten. The study is based on relational survey model and five different data collections tool were used. Computer-assisted statistical software program was utilised for data analysis. Children's general literacy skills were assessed based on phonological awareness, writing preparation, written awareness, name writing, and total scores obtained from the recipient language skills. The results also demonstrated that the pre-school education process positively affected the literacy skills of the children. The research also found out that gender and age are not a significant variable in the general literacy skills of children. Findings are discussed within the context of the relevant literature and some suggestions are presented.

Keywords