Adaptation Study of Privacy Management in Social Networks Scale into Turkish

Author:

Number of pages: 65-76
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 5

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal ağlarda gizlilik yönetimi seviyelerini ölçmek için Mohamed ve Ahmad (2012) tarafından geliştirilen “Sosyal Ağlarda Gizlilik Yönetimi” ölçeğinin Türkçe’ye uyarlamasını yapmaktır. Ölçeğin orijinal formu altı alt faktörden ve toplam 21 maddeden oluşmaktadır. Uyarlama çalışması iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada toplam 190 üniversite öğrencisinden toplanan verilerle açımlayıcı faktör analizi yapılmış akabinde 254 üniversite öğrencisinden toplanan verilerle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda 19 madde üç faktörden oluşan ölçeğin Türkçe formu elde edilmiştir. Faktörler “algılanan hassasiyet ve tedirginlik”, “ödül” ve “özyeterlik ve yanıt etkililiği” olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin üniversite öğrencilerinin sosyal ağlarda gizlilik yönetimi seviyelerini ölçmede geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The main goal of the study is to adapt a questionnarie entitled Privacy Management in Social Networks developed by Mohamed and Ahmad (2012) in order to measure undergraduate students’ privacy management levels in social networks. Originally, the questionarrie consisted of six factors with 21 items in total. The adaption process was conducted in two stages. In the first stage, data was collected from 190 undergraduate students to conduct exploratoty factor analysis. In the second stage, confirmatory factor analysis was conducted with the data obtained from 254 undergraduate students. As a result, in Turkish form, the questionnaire is consisted of three factors with 19 items: perceived severity and vulnerability, rewards, and self-efficacy and response efficacy. The findings show that the Turkish version of the questionnaire was reliable and valid to measure undergraduate students’ level of privacy management in social networks.

Keywords