Ecological Life Attitude Scale: Development, Validity and Reliability

Author:

Number of pages: 148-164
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 5

Abstract

Bireysel tüketim tercihlerimizde doğal olanı seçmek ve sadece gerektiği kadar tüketmek ekolojik yaşamın temelidir. İnsanın sürekli artan tüketimi, pestisit kullanımı ve yaşantısındaki egosantrik davranışları doğal olan her şeye zarar vermektedir. Bunun farkına varan bireyler ekolojik yaşam tarzını benimsemeye başlamışlardır. Alanyazında ekolojik yaşam tutumunu ölçmeye yönelik herhangi bir ölçek olmadığından bu çalışmada, ekolojik yaşam tutumu konusunda bir ölçek geliştirilmeye çalışılmıştır. Alanyazın ve uzman görüşlerinden elde edilen verilerle 31 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuş ve Kafkas Üniversitesinde görev yapmakta olan 173 öğretim elemanına uygulanmıştır. Aday ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için varimax döndürme ile temel bileşenler analizi kullanılarak “Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)” yapılmış, ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmış ve AFA ile ortaya konulan yapının doğruluğunun test edilebilmesi için “Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)” yapılmıştır. Madde yüklerinin .51 ile .84 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçek geliştirme süreci sonunda 19 madde ve 4 faktörden oluşan “Ekolojik Yaşam Tutumu Ölçeği (EYTÖ)” geliştirilmiştir. Bu dört faktör; tüketim, biyolojik çeşitlilik, pestisitler ve egosantrizm olup faktörler ölçeğe ilişkin varyansın % 49.54’ünü açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

It is the essence of ecological life to choose the natural and consume only as much as necessary in individual consumption preferences. People's ever-increasing consumption, use of pesticides and egocentric behaviours in their lives harm everything natural. Thus, individuals who have become aware of it have begun to adopt an ecological lifestyle. Using the data obtained from the body of literature and expert opinions, an item pool of 31 items was created and conducted on 173 instructors from Kafkas University. To assess the construct validity of the candidate scale, “Explanatory Factor Analysis (EFA)” was conducted using principle component analysis with varimax rotation while Cronbach Alpha coefficient was calculated to assess the reliability of the scale. To test the accuracy of the construct displayed by the EFA, "Confirmatory Factor Analysis (CFA)" was performed. It was found that the items loads vary between .51 and .84. At the end of the development process, "Ecological Life Attitude Scale (ELAS)" with 19 items and 4 factors was created. The factors are consumption, biological diversity, pesticides and egocentrism, and explain 49.54% of the variance.

Keywords