The Impact of Teaching Fractions with the Interdisciplinary Approach on the Learning of 1st Grade Elementary School Students

Author:

Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 2
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde topluma yön verecek bireylerin yetiştiği eğitim ortamları, yeni ihtiyaç ve arayışlarıyla gündeme gelmektedir. Bir disiplin alanı ile ilgili bilgileri diğer disiplinlere transfer edip analiz eden bireyler yetiştiren disiplinler arası yaklaşım bu noktada ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğrenci görüşlerine başvurmak suretiyle disiplinler arası yaklaşımın, matematik konularını öğrenme üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada farklı disiplinlere ait içerikler uygun şekilde bir araya getirilerek planlama yapılmıştır. Öğrenci düzeyine uygun şekilde hazırlanan etkinlikler, tüm derslerde sırasıyla uygulanmıştır. Araştırmada; İlkokul birinci sınıf düzeyindeki kesirler konusunun öğretilmesinde etkinlikler, disiplinler arası yaklaşıma göre planlanmış ve öğretim süresince elde edilen veriler ayrıntılı olarak sunulmuştur. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmış olup çalışma, durum çalışması yöntemi esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın örneklemi, İstanbul’daki bir devlet okulunun birinci sınıfında öğrenim görmekte olan 40 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın verilerinin toplanması, gözlem ve yarı yapılandırılmış mülakat yoluyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada kesirler konusu bir hafta boyunca, sınıf öğretmeni tarafından, disiplinler arası yaklaşıma uygun etkinlikler kullanılarak işlenmiştir. Öğrenciler, süreç boyunca gözlemlenmiş ve gözlem sonuçları, tarihleriyle not edilerek değerlendirilmiştir. Süreç sonunda ise, seçilen on öğrenci ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Araştırmada, öğrencilerin disiplinler arası yaklaşımla işlenen dersleri eğlenceli buldukları ve bu yaklaşımın konuyu öğrenmede kolaylık sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays, the education environment growing individuals who will shape the society becomes a current issue with its new needs and quests. Interdisciplinary approach training individuals who transfer and analyse the information about a disciplinary approach to the other disciplines comes into prominence at this point. The purpose of this study is to examine the impacts of interdisciplinary approach on the learning of math subjects by applying to students’ views. In the study, contents of different disciplines were gathered together and planned. The activities which were prepared in accordance with the student's level were applied in sequence in all courses. In the study; in the teaching of fractions at the elementary level, the activities are planned based on the interdisciplinary approach and the data obtained during the teaching are presented in detail. Qualitative research design was used in the study and the study was prepared based on the case study method. The sample of the study consists of 40 students studying in the first grade of a state school in Istanbul. Data was gathered with observation and semi-structured interview. In the analysis of the data, descriptive analysis method was used. Fractions were taught with appropriate activities for interdisciplinary approach during a week by homeroom teacher. The students were observed throughout the process, the observations were noted with their dates and were evaluated. At the end of the process, semi-structured interviews were conducted with ten selected students. In the research, it has been found that the students found the courses that are processed with the interdisciplinary approach fun and that this approach facilitates the learning of the subject.

Keywords