Instructional Leadership Behaviors of School Principals in Turkey

Author:

Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 5
Number of pages: 36-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’nin farklı illerinde görev 15 okul müdürünün öğretim liderliği davranışlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Nitel olarak gerçekleştirilen araştırmada ve olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Karabük, Ankara, Kastamonu ve İstanbul illerinden resmi ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 15 okul müdürü katılmıştır. Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu Hallinger ve Murphy’nin (1985) modeli esas alınarak geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul müdürleri öğretim liderliği davranışlarını bazı alanlarda yeterli, bazı alanlarda yetersiz düzeylerde gösterdikleri anlaşılmaktadır. Okul müdürleri ortak amaçları belirlemede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen ilkeleri esas almaktadırlar ve bunları öğretmenlere iletmektedirler. Öğrenci öğrenmelerini takip ettikleri görülmektedir. Ancak müfredatın geliştirilmesi ya da yönetilmesi konusunda inisiyatif almadıkları, bu kararları öğretmenlere bıraktıkları görülmüştür. Okul müdürlerin en olumlu öğrenme iklimi geliştirmede ciddi çaba sarf ettikleri ve bu alanda oldukça etkili oldukları görülmüştür. Araştırma da okul müdürlerinin öğretim liderliği önünde günlük rutin işler, okul için kaynak oluşturma ve aşırı merkeziyetçi yapının önemli engeller olduğu da tespit edilmiştir

Keywords

Abstract

In this study, the opinions of 15 school principals working in different provinces of Turkey on instructional leadership behaviors were investigated. The study was carried out in the 2017-2018 academic year. This study was structured with qualitative research methods. 15 school principals working in state primary and secondary schools in Karabük, Ankara, Kastamonu and Istanbul provinces participated in the study. The semi-structured interview form used in the study was developed based on the model of Hallinger and Murphy (1985). According to the research results, it is understood that school principals exhibit instructional leadership behaviors sufficiently in some areas and insufficiently in other areas. School principals use the principles of the Ministry of National Education as a base to determine common goals, and they convey these principles to teachers. They are observed to monitor student learning. However, it was observed that they did not take the initiative regarding curriculum development or management and left these decisions to teachers. It was observed that school principals made significant efforts to develop the most positive learning climate and were highly effective in this field. In the study, it was also determined that daily routines, creating resources for school, and over-centralized structure were important obstacles to the instructional leadership of school principals.

Keywords