Evaluation of Graphic-Table Reading and Creating Skills of Primary School Students in Visual Reading

Author:

Number of pages: 1-19
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 5

Abstract

21. yüzyılın vazgeçilmez görsel malzemelerinden olan grafik ve tablolar eğitimden siyasete ticaretten ekonomiye tıptan teknolojiye kadar hemen her alanda sıkça kullanılmaktadır. Bu nedenle grafik ve tablolar, önemli birer sunum materyali kabul edildiğinden günümüzde eğitim programlarında dahi yerini almıştır. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında da sıkça yer verilen grafik ve tabloların okunma ve hazırlama becerisinin öğrencilere kazandırılması bu nedenle önem arz eder. Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin, görsel okuma kapsamında olan ve eğitimde iki boyutlu materyaller arasında önemli bir yer tutan grafik ve tabloları okuyup yorumlayabilme ve amaca uygun grafik ve tablo oluşturabilme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Giresun ilinde bulunan farklı sosyoekonomik yapıdaki ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 118 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak hazırlanan formdaki sorular, çalışmanın problem durumuna yönelik hazırlanmış olup iki kategoride değerlendirilmektedir. Toplam 6 ana sorunun olduğu formda hem öğrencilerin grafik ve tabloları doğru okuyup yorumlayabilme becerilerine yönelik sorulara hem de soru köküne uygun grafik ve tablo oluşturabilme becerilerinin tespitine yönelik sorulara yer verilmiştir. Toplanan verilerin analiz edilmesinde araştırma problemlerine göre önce yüzde ve frekans analizlerini gösteren tablolar oluşturulmuştur. Çalışmada ayrıca disiplinlerarasılığın kullanılabilmesine dikkat edilmiştir. Bilindiği gibi pek çok grafik ve tablonun okunup yorumlanması ve değerlendirilip bunlardan çıkarım yapılması, temel matematik becerilerine (toplama, çıkarma vb.) hâkim olunmasıyla mümkündür. Bu nedenle veri toplama aracının grafik ve tablo okuma ile oluşturma aşamasında öğrencilerin temel matematik becerilerini de kullanarak disiplinlerarası bir çalışmaya imkân sağlayacak şekilde oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Araştırma sonucuna göre ilköğretim öğrencilerinin metinden hareketle grafik oluşturma becerileri ile oluşturulan grafikte değer-oran ölçüsünü hesaplayabilme durumlarının genel olarak iyi olduğu genel olarak iyi düzeyde olduğu, tablo oluşturma becerileri becerilerinin zayıf olmasına karşın tablo okuma ve yorumlama becerilerinin genel olarak iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Graphs and tables, which are indispensable visual materials of the 21st century, are used almost everywhere in education, politics, trade, economics, and technology etc. Hence, the charts and tables have taken place even in educational programs nowadays because of the importance of presentation materials. Acquiring the ability to read and prepare the graphics and tables included in the 2018 Turkish Language Teaching Program is an important part of Turkish education. In this study, it was aimed to measure the ability of elementary school students to read and interpret graphics and tables which are important in visual reading and two dimensional materials in education, and their ability to be able to create appropriate graphics and tables. In this study, which is a qualitative study, the screening model was used. The sample of the study consists of 118 students who are studying in the 8th grade of primary schools in different socioeconomic parts in Giresun. The questions in the form prepared as a data collection tool are prepared for the problem situation of the study and evaluated in two categories. In the form of a total of 6 main questions, there are questions about the ability of students to read and interpret the graphics and tables correctly, as well as the ability to create graphs and tables suitable for the question. In order to analyze data, tables showing the percentage and frequency analysis were created. It has also been noted that interdisciplinarity can be used in the study. As it is known, it is possible to read and interpret many graphics and tables, and to deduce from them, by having basic mathematical skills (addition, subtraction, etc.). For this reason, it was emphasized that the data collection tool should be constructed in such a way as to allow the students to perform an interdisciplinary work by using basic mathematical skills in graphic and table reading and creating stages. According to the results of the research, primary school students are generally good at calculating the value-ratio in the graph as well as creating graphs with the help of the text, and although their table-creating skills are weak, table reading and interpretation skills are generally good.

Keywords