A Meta-Synthesis Study on Investigations of Dissertations in Education Regarding Reasoning Skills in Turkey

Author:

Number of pages: 222-243
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 5

Abstract

Akıl yürütme kavramı farklı bilimsel disiplinlerde ve farklı alanlarda açık veya örtük bir biçimde karşımıza çıkan bir konudur. Bu nedenle akıl yürütme üzerine yapılacak çalışmaların dolaylı ve doğrudan birçok alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Genel olarak, akıl yürütme ve düşünme becerisinin birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, akıl yürütmenin, düşünmenin daha sistemli ve kurallı bir hali olduğu ifade edilmektedir. Disiplinler arası bir kavram olarak akıl yürütme hem eğitim bilimleri hem de ilgili literatür açısından önemli bir kavramdır. Bu çalışmada akıl yürütme kavramıyla ilişkili olan Türkiye’de hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerinde “akıl yürütme kavramının ele alınışının” incelenmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede bu çalışmanın amacına hizmet edebilecek, nitel veya nicel araştırma yöntemlerini kullanarak hazırlanmış, 1998 ve 2017 arasında kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışmada veriler doküman analizi tekniğiyle toplanmış ve içerik analiziyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda tezlerde akıl yürütmenin bilişsel bir değişken olarak, daha çok fen ve matematik alanlarında akıl yürütmeye ağırlık verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bir diğer sonucu olarak, her ne kadar sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar, akıl yürütme becerisini sosyolojik değişkenler açısından ele alsa da, akıl yürütmeyi sosyolojik bir değişkenden ziyade bireysel bir değişkenin sosyolojik olgular açısından incelenmesi şeklinde ele aldığı görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda akıl yürütme becerilerinin, düşünme becerileriyle ilişkisi ve ayrımını içeren çalışmaların yapılmasının literatür açısından önemli bir gereklilik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda akıl yürütme becerisinin geniş bir perspektiften ve disiplinler arası bir açıdan ele alınması gerektiği önerisinde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The reasoning is a concept that can be used explicitly or implicitly in different scientific disciplines and in different fields. Therefore, it is thought that studies conducted on reasoning will contribute directly and indirectly to many areas in many aspects. In general, although the concepts of reasoning and thinking are used interchangeably, reasoning is considered to be a more systematic and normative form of thinking. As an interdisciplinary concept, reasoning is an important term for both educational sciences and the related literature. The aim of this study is to investigate academic dissertations related with the concept of reasoning prepared in Turkey. Master's and doctoral theses from 1998 to 2017 prepared via using qualitative or quantitative research methods, the aims and themes of which are compatible with the content of this study, is included in this study. The data were collected by document analysis technique and analyzed by content analysis. As a result of the study, it was concluded that reasoning in the dissertations was focused as cognitive variable and investigated especially in science and mathematics. As a result of the study, although studies in the field of social sciences address the reasoning skills in terms of sociological variables, it was seen that the reasoning was examined as an isolated variable in terms of a sociological variables rather than being a sociological phenomenon investigated in terms of sociological phenomena. In the light of the findings, it was concluded that conducting studies involving reasoning skills and its relationship with thinking skills is an important necessity for the literature. As a result of the research, it has been suggested that reasoning skills should be examined in a more a broad perspective and in terms of an interdisciplinary point of view.

Keywords