The Effect of Pattern-based Mathematics Education Program on 61-72-Month-old Children’s Reasoning Skills
The Effect of Pattern-based Mathematics Education Program on 61-72-Month-old Children’s Reasoning Skills

Author : Feride Gök Çolak -- Adalet Kandır
Number of pages : 13-33

Abstract

Bu çalışma, Örüntü Temelli Matematik Eğitim Programı’nın (ÖTEMP), 61-72 aylık çocukların akıl yürütme becerisine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada karma desenden yararlanılmıştır. Karma desenli yöntem, deneysel bir nitelik taşıdığından araştırmada, ön-test/son-test, kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 20 deney ve 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 çocuk (61-72 aylık) oluşturmaktadır. Çalışmanın nitel kısmını ise öğretmenlerle yapılan gözlem ve görüşmeler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu”, “Bilişsel Yetenekler Testi Form-6 (CogAT-6)”, “Öğretmen Gözlem Formu” ,“Öğretmen Görüşme Formu” ve “Aile Katılımı Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Deney grubunda yer alan çocuklara haftada beş gün olmak üzere toplamda sekiz haftalık “Örüntü Temelli Matematik Eğitim Programı” (ÖTEMP) uygulanmıştır. Bilişsel Yetenekler Testi Form-6, deney ve kontrol grubuna ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Ayrıca deney grubuna son-testten üç hafta sonra kalıcılık testi olarak aynı test uygulanmıştır. Verilerin nicel analizlerini yorumlamak için özel bir istatistik paket programı kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, deney ve kontrol grubu çocuklarının Sözel, Sayısal ve Sözel Olmayan Boyut ön-test, son-test puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı fark görülmüştür (p<0.05). Deney grubundaki çocukların Bilişsel Yetenekler Testi Form-6 Sözel ve Sözel Olmayan Boyut son-test ve kalıcılık testi puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu fakat Sayısal boyutta son-test ve kalıcılık puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Nitel verilerin analizi sonucunda ise öğretmenlerin Örüntü Temelli Matematik Eğitim Programı uygulama sürecinde başarılı oldukları gözlenmiştir. Ayrıca eğitim programının öğretmenlerin alan bilgisine katkı sağladığı gözlenmiştir. Öğretmen görüşleri analiz edildiğinde eğitim programı sürecinin genel olarak olumlu olduğu, örüntü kavramına yönelik daha derin bilgi kazandıkları belirlenmiştir. Ayrıca eğitim programının, örüntü farkındalığını daha küçük yaşlara verilebilecek şekilde uyarlanmasına yönelik çalışmaların yapılması ve aynı yaş grubuna daha uzun süreye yayacak şekilde eğitim programının kullanılması önerilmiştir.

Keywords

akıl yürütme, erken çocukluk eğitimi, matematik eğitim programı, örüntü.

Read: 715

Download: 215