Validity and Reliability Study on High School Students’ Attitude Scale Towards Historical Place

Author:

Number of pages: 319-333
Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 1

Abstract

Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören onuncu sınıf öğrencilerin tarihi mekâna yönelik tutumlarını ölçmeye dönük ölçme aracı geliştirmektir. Yirmi dört maddeden oluşan ölçeğin nihai formu Adana il merkezinde eğitim-öğretim gören üç lisede öğrenim gören üç yüz elli bir onuncu sınıf öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Öğrencilerden yüz seksen biri kız, yüz yetmişi erkektir. Elde edilen veriler üzerinden ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda ölçeğin dört alt faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Bunlar araştırmacılar tarafından “tarihi mekâna değer verme, tarihi mekâna merak/özel ilgi, tarihi mekâna duyarsızlık, tarihi mekâna yönelik farkındalık” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alfa) .85 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kök ortalama kare yaklaşım hatası (RMSEA) 0.068; standardize edilmiş kök ortalama kare artık (RMR) 0.073; uyum iyiliği indeksi (GFI) 0.87; düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi (AGFI) 0.84; normlanmış uyum indeksi (NFI) 0.91; karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) 0.95; normlanmamış uyum indeksi (NNFI) 0.96 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak sınıf lise öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan tarihi mekâna yönelik tutum ölçeğinin, lise onuncu sınıf öğrencilerinin tarihi mekâna yönelik olumlu ve olumsuz tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabileceğini söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to develop a scale tool to measure the attitude of the tenth-grade students in high school towards a historical place. The final form of the scale, consisting of twenty-four items, was applied to three hundred and fifty tenth-grade students in three high schools in Adana city center. One hundred eighty-one of these students were girls whereas one hundred seventy of them were boys. The rotated principal component analysis was used to get information on the validity of the scale through the obtained data. The result of this analysis showed that the scale had a structure with four sub-factors. These sub-factors were called by researchers as "valuing historical places, curiosity towards/special interest in historical places, indifference to historical places, awareness of historical places". An exploratory factor analysis was conducted to reveal the construct validity of the scale. As a result of the analysis, the reliability coefficient of the scale (Cronbach Alfa) turned out to be .85.As a result of the confirmatory factor analysis, root mean square error approach (RMSEA) was detected as 0.068; standardized root mean square residual (RMR) as 0.073; goodness of fit index (GFI) as 0.87; adjusted goodness of fit index (AGFI) as 0.84; normed fit index (NFI) as 0.91; comparative fit index (CFI) as 0.95 and non-normed fit index (NNFI) as 0.96. Consequently, it is possible to say that the attitude scale towards the historical place designed for the tenth-grade high school students can be used to determine the positive and negative attitudes of the tenth grade students towards historical places.

Keywords