Analysis of Self-Esteem Situations of Physical Education and Sports Students in Terms of Different Variables

Author:

Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 2
Number of pages: 297-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kişinin benlik saygısının sportif ve fiziksel aktivitelere katılımı ile yakın bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygılarının belirlenmesi ve bu durumun farklı değişkenler açısından incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma tarama modeli olarak desenlenmiştir. Araştırmada nicel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Bu amaçla araştırmaya Antrenörlük Eğitimi bölümünden 64, Spor Yöneticiliği bölümünden 56 ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden 147 öğrenci olmak üzere toplam 267 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tafarodi ve Swan (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması Doğan (2011) tarafından yapılan Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın analizinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi, ANOVA testleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, cinsiyet değişkeninde benlik saygısı açısından anlamlı farklılık görülürken (p<, 05), aylık gelir, bölüm, sınıf ve yaş değişkenlerinde farklılık saptanmamıştır (p>, 05).

Keywords

Abstract

It is clear that there is a close relationship between self-esteem and participation in sports and physical activities. Therefore, the aim of this study is to determine self-esteem levels of the students attending Kastamonu University School of Physical Training and Sport and examine the issue according to different variables. Quantitative research techniques were used in this research. For this purpose, a total of 267 students including 64 from the Department of Coaching Education, 56 from the Department of Sports Management and 147 from the Department of Physical Education and Sports Teaching (PEST) participated in the research. Demographic Information Form was developed by the researchers. "Self – Esteem Scale" that was developed by Tafarodi and Swan (2011) and adapted into Turkish by Doğan (2011) were used to collect the data. Descriptive statistics,t-test and ANOVA tests were used for the analysis of the data. A significant difference was found for the variable “gender” (p<0.05). No difference was determined in the following variables: “monthly income”, “department”, “year” and “age” (p<0.05).

Keywords