Analysis of the Level of Willingness to Communicate of Classroom Teacher Candidates for Communication

Author:

Number of pages: 140-155
Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 1

Abstract

Bu araştırmada, eğitim fakültesinde öğrenim gören sınıf öğretmenliği öğrencilerinin iletişime gönüllülük düzeyleri tespit edilmiş, farklı değişkenlere göre karşılaştırılmış ve bu konudaki duygu ve düşüncelerine yer verilmiştir. Araştırmanın amacı, öğrenme sürecinin temel öğelerinden biri olan konuşma becerisinin kullanıldığı iletişim sürecine sınıf öğretmeni adaylarının gönüllülük düzeylerinin tespit edilmesi ve iletişim ile ilgili duygu ve düşüncelerine yer vermektir. Öğrencilerin iletişime gönüllülük düzeylerini ve bu süreçteki duygu düşüncelerini ortaya koymaya yönelik bu araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntemin açıklayıcı deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi sınıf öğretmenliğinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubu basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilmiş 230 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırmada nicel verileri toplamak amacıyla McCroskey tarafından geliştirilen Karadağ, Kaya ve Uludağ (2016) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılan “İletişime Gönüllülük Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca nitel veriler için araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış mülakat soruları kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ise cinsiyete göre öğretmen adaylarının iletişime gönüllülüklerinde bir farklılık olmadığı, sınıf düzeylerine göre üst sınıfların alt sınıflara oranla iletişime daha gönüllü oldukları sonucuna varılmıştır

Keywords

Abstract

In this study, the level of willingness to communicate of classroom teaching students who are receiving education at the faculty of education for communication has been determined, it has been compared in terms of different variables and the feelings and thoughts on this issue have been presented. The purpose of the study is to determine the willingness level of classroom teacher candidates for theprocess of communication, in which the skill of speaking as one of the basic elements of the process of learning is used and to present their feelings and thoughts about communication. In this study which aims at determining the level of willingness of the students to communicate and presenting the feelings and thoughts about this process, the mixed method of explanatory design in which both the qualitative and quantitative research methods are used together has been employed. The study group of the study consists of classroom teaching students from the faculty of education of a state university in the 2017-2018 academic year. The study group consists of 230 students selected through the simple random sampling method. In the study, “The Willingness to Communicate Scale” developed by McCroskey and adapted to Turkish by Karadağ, Kaya and Uludağ (2016) has been used to collect quantitative data. In addition, the survey questions developed by the researchers have been used to collect qualitative data. According to the results of the study, it has been determined that there is no difference between the level of willingness to communicate of the teacher candidates in terms of gender and that lower grades are more willing to communicated compared to upper grades in terms of their grade levels

Keywords