Investigation of High School Students' Perceptions of Guidance Service Through Metaphors
Investigation of High School Students' Perceptions of Guidance Service Through Metaphors

Author : Davut Aydın
Number of pages : 265-278

Abstract

Öğrencilere sunulan hizmetler her geçen gün gelişen ve değişen eğitim öğretim anlayışları ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Öğrencilere sunulan bu hizmetlerden biri de rehberlik hizmetleridir (Halmatov, 2014). Bu araştırmada, 12. sınıf öğrencilerinin rehberlik servisine ilişkin metaforik algılarının saptanması ve bu algıların cinsiyet ve rehberlik servisine başvurma sıklığı değişkenlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmanın problemi “12.sınıf öğrencilerinin rehberlik servisine ilişkin metaforik algıları nasıldır?” şeklinde oluşturulmuştur. Bu araştırmada nitel bir araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Kırşehir’de dört farklı lisede 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu liseler rastgele örneklem seçimi ile seçilmiş olan liselerdir. Sorunların çözümü açısından rehberlik servisi kategorisine bakıldığında ise; Galaksi, sevgi yuvası, terapi, su, anne-baba, cankurtaran, gündoğumu gibi metaforların üretildiği görülmektedir. Rahatlatıcı olması açısından rehberlik servisi kategorisinde Güneş, huzur odası, ıssız gemi, gökyüzü gibi metaforların üretildiği görülmüştür. Kategoriler rehberlik servisine başvurma sıklığı açısından değerlendirildiğinde ise belirgin farklılıklar göze çarpmamakla birlikte hiç başvurmayan ve dönem içerisinde 1-3 arası başvuran öğrencilerin yoğunlaştığı kategoriler olduğu gözlenmiştir.

Keywords

Rehberlik, Lise Öğrencileri, Metafor

Read: 525

Download: 168