Teacher Attitude and Self-Efficacy in Science Education for Mainstreamed Students

Author:

Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 2
Number of pages: 165-187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokullarda fen eğitimi veren öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen tutumları ile öz yeterlilik düzeylerinin belirli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin saptanması ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesidir. Tarama modelinde yapılan araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Kars ili merkez ve merkeze bağlı köylerdeki resmi, vakıf ve özel statüdeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan 251 sınıf ve 59 fen bilgisi olmak üzere toplam 310 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 197’si kadın ve 113’ü erkektir. Araştırmada ölçme araçları olarak, 17 maddeden oluşan “Kişisel Bilgi Formu”, Cronbach alfa katsayısı. 94 olan, 21 maddeden oluşan “Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Fen Eğitiminde Öğretmen Öz Yeterliliği Ölçeği” ve Cronbach alfa katsayısı .92 olan, 30 maddeden oluşan “Kaynaştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Örneklem grubundan alınan yanıtlar SPSS 22 programına kodlanarak analiz edilmiştir. Araştırmada sonucunda öğretmenlerin, kaynaştırma öğrencilerine yönelik fen eğitiminde tutum ve öz yeterlilikleri değerlendirildiğinde, öz yeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu, tutum düzeylerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bağımlı değişkenler arasındaki korelasyon incelendiğinde öğretmenlerin, kaynaştırma öğrencilerine yönelik fen eğitiminde, öz yeterlilik düzeyleri ile tutum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to detect whether primary and secondary schools teachers' attitudes and self-efficacy differ according to certain variables regarding mainstreamed education and determine the relationship between them. Quantitative method is used in the survey of the scanning model. The sample of the research is a total of 310 teachers, including 251 class and 59 science teachers, which are working in foundation and private primary and secondary schools. The teachers who have participated in the study are 197 women and 113 men. In the study, “Personal Information Form” consisting of 17 substances, “The Teacher Self-Efficacy Scale in Science Education for Mainstreamed Students”, consisting of 21-items, with the Cronbach alpha coefficient .94 and "Attitude Scale Towards Mainstreaming", consisting of 30 substances, with the Cronbach alpha coefficient .92. Responses obtained from the sample group have been analysed by coding in SPSS 22 program. As a result of the study, when the attitudes and self-efficacy of teachers in science education for mainstreamed students are evaluated, it is found that their self-efficacy levels are high and their attitude levels are above the mid-level. In addition, when the correlations between dependent variables are examined, it is determined that there is no meaningful relationship between teachers' self-efficacy levels and attitude levels in science education for mainstreamed students.

Keywords