A Qualitative Study for The Evaluation of The 1-4. Classes’ Mathematics Curriculum Content in Terms of Spiral Program Approach

Author:

Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 2
Number of pages: 188-200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı; ilkokul matematik dersi öğretim programının içeriğinin sarmallık yaklaşımı açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmayla, ilkokullarda uygulamaya konulan yeni matematik öğretim programının içeriğinin sarmallık yaklaşımı açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi yapılarak bu alandaki boşluğun doldurulması ve yapılacak çalışmalara katkı sunması amaçlanmıştır. Çünkü alan yazın incelendiğinde özellikle ilköğretim matematik öğretim programının içerik düzenleme yaklaşımları açısından değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. İlkokul düzeyinde (1., 2., 3. ve 4. Sınıf) matematik programının değerlendirilmesi ise daha spesifik sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Çalışmanın öğretmen görüşleri üzerinden gerçek öğretim ortamında yapılması ise çalışmanın geçerliğine katkıda bulunacaktır. Araştırma, tarama modelinde ve nitel bir çalışmadır. İlkokul matematik dersi öğretim programı içeriğinin sarmallık özelliği açısından irdelemesi, bilginin “yeri geldikçe tekrar edilebilirlik”, “giderek genişleme”, “yeni öğrenmelerin ön öğrenmelerle ilişkilendirilmesi” ilkeleri açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmede öğretim programının öğrenme alanları, bu öğrenme alanlarında yer alan konular ile kazanımlarda yer alan kavramlar ilişkisinin üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is; to evaluate the content of the primary school mathematics curriculum according to the teachers' views in terms of the spiral approach. It was aimed that the content of the new mathematics teaching program put into practice in the primary school was evaluated according to the teachers' opinions in terms of the spiral approach, and the contribution to the filling of the space in this area and contribution to the primary education mathematics curriculum in terms of content editing approaches when the field is examined in summer. Assessment of the mathematics program at primary school level (1st, 2nd, 3rd and 4th grade) will lead to more specific results. Making the work in the real teaching environment through teacher opinions will contribute to the validity of the study. The research is a screening model and a qualitative study. The evaluation of the elementary mathematics curriculum content in terms of spirality was evaluated in terms of the principles of "repeatability as the place gets closer", "gradual expansion", "associating new learning with preliminary learning" principles. In this evaluation, the learning areas of the curriculum, the relations between the subjects in these learning areas and the concepts in the achievements are emphasized.

Keywords