Predicting the Perception about Multicultural Education of Respect for Identity Differences: A Study on Prospective Social Studies Teachers
Predicting the Perception about Multicultural Education of Respect for Identity Differences: A Study on Prospective Social Studies Teachers

Author : Fadime Seçgin
Number of pages : 294-306

Abstract

Farklı ırk, etnik yapı ve sosyal gruplardan gelen tüm öğrencilere eşit eğitim fırsatları sağlanmasını ve farklı öğrenci grupları arasında diyalog ve iş birliğinin gelişmesini hedefleyen çokkültürlü eğitimin başarıya ulaşmasının anahtarı olarak öğretmenleri görmek mümkündür. Bu anlamda gelecekte bireyi aktif, katılımcı birer yurttaş olarak yetiştirip hayata hazırlama misyonu verilen sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile kimlik farklılıklarına saygılı olup olmadıklarının tespiti önemlidir. Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kimlik tutumlarının çokkültürlü eğitime yönelik algılarını yordayıcı bir faktör olup olmadığı araştırılmıştır. Bir devlet üniversitesinde sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalında öğrenimlerine devam eden 220 sosyal bilgiler öğretmen adayı ile yürütülen bu araştırmada çokkültürlü eğitime yönelik algıların belirlenebilmesi için Ponterotito, Baluch, Greig ve Rivera (1998) tarafından geliştirilip Yazıcı, Başol ve Toprak (2009) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği (ÖÇTÖ)” ile, farklı kimliklere yönelik tutumların belirlenebilmesi için Yazıcı (2016) tarafından geliştirilen “Kimlik Tutumları Ölçeği (KTÖ)” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kimlik farklılıklarına yönelik tutumların çokkültürlü eğitimi yordamasına ilişkin çoklu regresyon analizinin sonucunda KTÖ’ nün alt boyutlarından toplumsal cinsiyet farklılıklarına saygı, etnik kimlik farklılıklarına saygı ve siyasal kimlik farklılıklarına saygının çokkültürlü eğitime yönelik algıyı yordayıcı faktörler olduğu bulunmuştur.

Keywords

Çokkültürlü Eğitim, Kimlik, Farklılık, Tutum, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Öğretmen Adayı.

Read: 484

Download: 151