Problems Encountered By Classroom Teachers in Teaching Science to Syrian Students and Suggestions for These Problems
Problems Encountered By Classroom Teachers in Teaching Science to Syrian Students and Suggestions for These Problems

Author : Sümeyye Aydın Gürler
Number of pages : 230-252

Abstract

2011 yılı Mart ayında Suriye’de iç savaş çıkmıştır. Bu savaş insanları göç etmek zorunda bırakmıştır. Savaş ortamından şüphesiz ki en çok etkilenen kesim çocuklardır. Bu çocukların ruh sağlıkları, eğitimleri hatta yaşamları bile tehlike altındadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’ye göç etmiş Suriyeli öğrencilere fen öğretiminde sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini öğretmen görüşlerine göre ortaya koymaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Gaziantep ili Nizip ilçe merkezinde bulunan iki ilkokulda görev yapan 15 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Suriyeli öğrencilerin sınıfa uyum sürecini zorlaştıran en büyük etmenlerden birinin dil sorunu olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonuyla ilgili eğitim aldıkları ancak alınan eğitimi içerik ve zaman olarak yeterli bulmadıkları görülmüştür. Öğretmenlerin Suriyeli öğrencilerin Fen bilimleri dersine ait kazanımlarını gerçekleştirmek için daha çok deney, gösteri, soru-cevap gibi yöntem ve teknikleri kullandıkları görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda da bazı önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Suriyeli öğrenciler, Fen eğitimi

Read:942

Download: 326

Atıf Bulunamadı