University Rectors’ Administrative Skills
University Rectors’ Administrative Skills

Author : Aydın Balyer
Number of pages : 55-68

Abstract

Öz Bu çalışmanın amacı akademik birim yöneticileri görüşlerine göre üniversite rektörlerinin yönetsel becerilerini belirlemektir. Araştırma nitel fenomenolojik araştırma deseniyle kurgulanmıştır. Veriler görüşme tekniğiyle toplanmış ve bu kapsamda 20 akademik birimin yöneticisiyle yüz yüze görüşülmüştür. Katılımcıların maksimum çeşitlilik metoduyla belirlenmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları rektörlerin genelde zayıf yönetsel becerilere sahip olduklarını göstermektedir ve rektörlerin sıklıkla otokratik yönetim tarzını benimsediklerini, akademik kurulları etkili bir şekilde çalıştırmadıkları ve üniversitelerinde olumlu bir örgütsel iklim oluşturamadıklarını ve üniversitelerini üçüncü nesil kurum haline dönüştürme konusunda başarılı olamadıklarını göstermektedir. Bu sonuçlardan hareketle üniversite rektörler atanmak için yasal yeterliklerin yanı sıra onların yönetsel deneyimleri, nitelik ve özelliklerine bakılması gerektiği önerilmektedir.

Keywords

Yönetsel beceriler, yüksek öğretim yönetimi, üniversite, rektörler

Read:944

Download: 343

Atıf Bulunamadı