The Effect of Shyness on Speaking Skills of Foreign Students Learning Turkish
The Effect of Shyness on Speaking Skills of Foreign Students Learning Turkish

Author : Demet Kardaş
Number of pages : 202-213

Abstract

Utangaçlık, özellikle topluluk içinde konuşma becerisini etkileyen önemli bir duygu durumudur. Bu çalışma Hırvatistan Zagreb Üniversitesi Türkoloji Bölümünün lisans (1, 2 ve 3. sınıf) 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı öğrencilerinin utangaç olma durumları ile topluluk içinde konuşma becerisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, nicel verilerden yararlanılarak tarama yöntemi esas alınmıştır. Öğrencilerin utangaçlık durumları ile topluluk içinde konuşma becerisi arasındaki ilişki, literatürde yer alan ölçeklerin araştırmanın amacına uygun kullanılmasıyla elde edilen sonuçlara göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20 istatistik paket programı ve yüzde-frekans analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, utangaç öğrencilerin topluluk içinde konuşma becerisi arasında bir ilişki vardır. Utangaç olan bir öğrenci kendi ana dilinde konuşma korkusu yaşarken bu öğrenciden Türkçe konuşmasını beklemek, bu öğrenciyi diğer öğrencilerle eşit değerlendirmek doğru değildir. Bu nedenle Türkçe okutmanları utangaç öğrencileri tespit etmeli ve bu öğrencilere yönelik özel çalışmalar yapmalıdır.

Keywords

Utangaçlık, sessizlik, az konuşma, topluluk içinde konuşma becerisi

Read:875

Download: 314

Atıf Bulunamadı