The Analysis of Content Organization Strategies Preferred for the 3rd and 4th Grades in the Primary School Curriculum
The Analysis of Content Organization Strategies Preferred for the 3rd and 4th Grades in the Primary School Curriculum

Author : Davut Hotaman
Number of pages : 188-201

Abstract

İçerik; eğitim programlarının önemli bir öğesi olup öğrenciye kazandırılmaya karar verilen bilgilerin, becerilerin, alışkanlıkların, tutumların, inançların, değerlerin örgütlenmiş halidir. Dolayısıyla, disiplin alanlarına ilişkin hedefler doğrultusunda içerik oluşturulurken, her disiplin alanının kendine özgü özellikleri gereği, içerik düzenleme stratejileri kullanmak gerekir. İçerik, birey tarafından etkilice öğrenilsin diye, konu alanının, öğrenme kuramlarının ve öğrenenin bireysel özellikleri dikkate alınarak belirlenen kazanımlara ulaşılmak üzere düzenlemeler yapılır. Ayrıca, içerik düzenlenirken birey kadar öğretilmek istenen bilgi türünün kendine özgü yapısı da dikkate alınır. Öğretilmek istenen konu, bilgi ve beceri ön koşul gerektiriyor mu? Hangi konu ve bilgiler eşliğinde sunulmalıdır? Konuyu nasıl geliştirirsem, öğrenciler daha iyi öğrenir? İçerikteki bilgilerin bir bütünü oluşturmasını nasıl sağlanır? Bu ve benzeri içerik düzenlemeyle ilgili sorulması gereken sorular sorulmak suretiyle içerik genişlemesine ve derinlemesine ele alınarak örgütlenir. İçerik düzenlemede tercih edilecek yaklaşımların, hedeflenen öğrenmelerin gerçekleştirilme düzeyini etkileyecektir. Eğitim süreci, kasıtlı bir kültürleme süreci olup bu kasıtlılık, eğitim bilimlerinin verilerinden yararlanılarak hazırlanmış eğitim programları sayesinde gerçekleştirilir. Bu çalışmanın amacı, eğitim bilimleri ve öğrenme kuramları açısından ilkokul programlarında yer alan derslerin içerik düzenleme biçimlerinin yerindeliğini irdelemektir. Bu amaçla, hem 3. sınıfta, hem de 4. sınıflarda okutulan (1) Fen Bilimleri, (2) Matematik ve (3) Türkçe ders kitaplarında kullanılan içerik düzenleme stratejileri incelenmiştir. Bu araştırma nitel bir çalışma olup, ilkokul 3. ve 4. sınıf ders kitaplarında kullanılan içerik düzenleme stratejilerini belirlemek için içerik analizi tekniği kullanılacaktır

Keywords

Eğitim, eğitim programı, içerik, içerik düzenleme yaklaşımları.

Read:872

Download: 293

Atıf Bulunamadı