An Investigation of The Use of Videos/Films by Teachers Teaching Turkish as a Foreign Language
An Investigation of The Use of Videos/Films by Teachers Teaching Turkish as a Foreign Language

Author : Mehmet Emre Çelik
Number of pages : 223-233

Abstract

Teknolojinin hızlı gelişimi, öğretim yöntem ve tekniklerinin sayısını arttırdığı gibi dil öğretim ve öğrenim süreçlerinde yararlanılan materyalleri de zenginleştirmektedir. Materyaller, öğretici/öğrenicilerin dil öğretimi/öğreniminde her an başvurabilecekleri, süreci destekleyen önemli bir unsur haline gelmiştir. Sözkonusu materyaller arasında filmler de yer almaktadır. Televizyon ve bilgisayarın akıllı telefon adıyla tek makinede toplanabilmesi ve bunlara erişimin giderek kolaylaşması günümüzde, filmleri bir materyal türü olarak dil öğretiminde öne çıkarmaktadır. Filmler öğrenicilere zengin bir öğrenme yaşantısı sunarken, ders iç/dışında da öğrenilenlerin kalıcılığını arttırma ve özellikle hedef dile ait kültür kodlarının aktarılmasında da önemli rol oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin bir öğretim materyali olarak filmlerden yararlanma durumlarını ortaya koymaktır. Araştırma, betimsel nitelikte tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları, farklı üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinde ve Yunus Emre Enstitüsü’ne bağlı birimlerde okutman olarak yurt dışında görev yapan Türkçe öğreticilerinden (n= 107) oluşmaktadır. Araştırmanın uygulamasında öncelikle, ilgili alanyazın taraması sonucu elde edilen bilgilerle anket taslağı oluşturulmuş, alan uzmanlarının görüşlerinin ardından ankete son şekli verilmiştir. Türkçe öğreticilerine dil öğretim süreçlerinde filmlerden yararlanma amaçları ve sıklıkları, ne tür ve hangi filmlerden yararlandıkları, dil öğretiminde filmleri önemli kılan özelliklerin neler olduğu, filmlerden yararlanırken hangi etkinliklere başvurdukları vb. sorular yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular bilgisayar ortamında (SPSS 25.0) analiz edilmiş ve araştırmanın sonunda Türkçe öğreticilerine çeşitli önerilerde bulunulmuştur

Keywords

Dil öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, ders materyali, film.

Read: 261

Download: 212