Academic Responsibility of University Students According to Gender: The Role of Self-Esteem and Life Satisfaction
Academic Responsibility of University Students According to Gender: The Role of Self-Esteem and Life Satisfaction

Author : Sinem Evin Akbay -Mehtap Aktaş
Number of pages : 100-110

Abstract

Bu çalışmanın amacı, cinsiyete göre, benlik saygısı ve yaşam doyumunun üniversite öğrencilerinin akademik sorumluluk davranışlarını ne derecede yordadığını incelemektir. Bu amaç çerçevesinde şu sorulara yanıt aranmaktadır: 1. Üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin akademik sorumluluk düzeylerini; benlik saygıları ve yaşam doyumları yordamakta mıdır? 2. Üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin benlik saygısı ve yaşam doyumu değişkenlerinin bu öğrencilerin akademik sorumluluk davranışlarını yordama gücü nedir?.3. Üniversitede öğrenim görmekte olan kadın/erkek öğrencilerin akademik sorumluluk düzeylerini; benlik saygısı ve yaşam doyumu değişkenleri yordamakta mıdır? 4. Üniversitede öğrenim görmekte olan kadın/erkek öğrencilerin benlik saygısı ve yaşam doyumu değişkenlerinin bu öğrencilerin akademik sorumluluk davranışlarını yordama gücü nedir?.Araştırmanın örneklemi, Mersin Üniversitesi’nde 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde öğrenim görmekte olan 407 (247’i kadın ve 160’ı erkek) lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Bu çalışmada “Kişisel Bilgi Formu”, Akbay, Çapri ve Gündüz (2013) tarafından geliştirilen “Akademik Sorumluluk Ölçeği”, Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılan “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (Kısa Form)” ile Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Köker (1991) tarafından yapılan “Yaşam Doyumu Ölçeği olmak üzere üç ölçme aracı kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu ve aşamalı regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Tüm veriler 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Toplam örneklem ve kadın/erkek örneklem grubu için yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, benlik saygısı ve yaşam doyumu üniversite öğrencilerinin akademik sorumluluk davranışlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir. Elde edilen bulgular tartışılarak, gelecek çalışmalara yönelik bir takım önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Akademik sorumluluk, benlik saygısı, yaşam doyumu, regresyon.

Read: 187

Download: 83