A Different Perspective on Socioscientific Issues: Cooperative Learning Activities with Pre-service Classroom Teachers

Author:

Year-Number: 2020-Volume 12, Issue 4
Number of pages: 21-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı farklı işbirlikli öğrenme modeli (İÖM) yöntemleri ile sosyobilimsel konuların (SBK) öğretiminin öğretmen adaylarının SBK’ ya yönelik tutumlarına, SBK’ ya ve İÖM uygulamalarına yönelik görüşlerine etkilerini incelemektir. Çalışma grubunu eğitim fakültesinde öğrenim gören 40 sınıf öğretmeni adayı oluşmaktadır. Araştırmada karma yöntemlerden açımlayıcı sıralayıcı karma desen kullanılmıştır. Nicel yöntem olarak ön test- son test kontrol gruplu desen kullanılırken, nitel yöntem olarak fenomenoloji kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak SBK’ya yönelik tutum ölçeği (SBKTÖ) ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tutum ölçeğine ilişkin gruplar arası anlamlı farka rastlanmazken,grupların kendi içlerinde ön test ve son test ortalama puanları arasında sadece jigsaw grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerin içerik analizi sonucunda İÖM’ nin SBK’ ya yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağladığı, farkındalığı artırdığı ve İÖM’ nin sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağladığı ve çeşitli faydalarının olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study was to determine the effect of different cooperative learning models (CLMs) on pre-service teachers’ views and attitudes towards socioscientific issues (SSIs). In this study an explanatory sequential mixed research design was used. The study sample consisted of 40 pre-service classroom teachers of the faculty of education and was divided into three groups: learning together group (n=12), jigsaw group (n=16), and control group (n=12). The study consisted of two parts: quantitative and qualitative. In the quantitative part, a one group pretest-posttest design was used, and data were collected using the Scale of Attitudes towards Socioscientific Issues (SATSI) and analyzed using descriptive analysis. In the qualitative part, phenomenology was used, and data were collected using a semi-structured interview form and analyzed using content analysis. Descriptive analysis showed no statistically significant difference in SATSI scores between groups. However, the jigsaw group had significantly higher posttest SATSI scores than pretest scores. Content analysis showed that CLMs improved participants’ attitudes towards, raised their awareness of SSIs, helped them develop social skills and had various benefits.

Keywords