A Different Perspective on Socioscientific Issues: Cooperative Learning Activities with Pre-service Classroom Teachers
A Different Perspective on Socioscientific Issues: Cooperative Learning Activities with Pre-service Classroom Teachers

Author : Ayten Arslan
Number of pages : 21-40

Abstract

Araştırmanın amacı farklı işbirlikli öğrenme modeli (İÖM) yöntemleri ile sosyobilimsel konuların (SBK) öğretiminin öğretmen adaylarının SBK’ ya yönelik tutumlarına, SBK’ ya ve İÖM uygulamalarına yönelik görüşlerine etkilerini incelemektir. Çalışma grubunu eğitim fakültesinde öğrenim gören 40 sınıf öğretmeni adayı oluşmaktadır. Araştırmada karma yöntemlerden açımlayıcı sıralayıcı karma desen kullanılmıştır. Nicel yöntem olarak ön test- son test kontrol gruplu desen kullanılırken, nitel yöntem olarak fenomenoloji kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak SBK’ya yönelik tutum ölçeği (SBKTÖ) ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tutum ölçeğine ilişkin gruplar arası anlamlı farka rastlanmazken,grupların kendi içlerinde ön test ve son test ortalama puanları arasında sadece jigsaw grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerin içerik analizi sonucunda İÖM’ nin SBK’ ya yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağladığı, farkındalığı artırdığı ve İÖM’ nin sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağladığı ve çeşitli faydalarının olduğu belirlenmiştir.

Keywords

İşbirlikli öğrenme, Sosyobilimsel konular, karma araştırma deseni

Read: 324

Download: 131