Okullarda Etik Liderlik İle Örgütsel Adalet ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Analyzing the Relationship between Ethical Leadership and Organizational Justice and Organizational Identification in Schools

Author : Hatice Mıhcı -Tevfik Uzun
Number of pages : 29-39

Abstract

Bu araştırmada, okullarda etik liderlik, örgütsel adalet ve özdeşleşme arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2017 yılında, Giresun merkez ilçede MEB’e bağlı ilkokullarda görevli 315 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma sonuçları, okul müdürlerinin etik liderliği ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ve örgütsel özdeşleşmeleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Okul müdürlerinin etik liderlik davranışları öğretmenlerin örgütsel adalet algısını ve örgütsel özdeşleşmelerini anlamlı bir şekilde yordamakta; öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ise örgütsel özdeşleşmelerini anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, okul müdürlerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel özdeşleşmeleri arasındaki ilişkide, örgütsel adalet algısı tam aracı rolü oynamaktadır. Araştırma sonuçlarının, eğitim yönetimi alanında liderlik, eşitlik ve özdeşleşme teorilerinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Etik liderlik, örgütsel adalet, özdeşleşme

Read: 840

Download: 371