A Study on The Efficiency of Using 5e Learning Model in Social Studies Teaching
A Study on The Efficiency of Using 5e Learning Model in Social Studies Teaching

Author : Ülkü Ulukaya Öteleş
Number of pages : 111-122

Abstract

Bu çalışma Sosyal bilgiler dersinde 5 E öğrenme modelinin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini ve öğrencilerin bu modele ilişkin görüşlerinin belirlenmesini amaçlanmaktadır. Çalışma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Adıyaman il merkezinde yer alan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin akademik başarı puanlarının tespitinde araştırmacı tarafından oluşturulan başarı testi kullanılmıştır. Öğrencilerin 5 E öğrenme modeline ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde ise yine araştırmacı tarafından oluşturulan açık uçlu anket kullanılmıştır. Nitel ve nicel yöntemler aracılığıyla toplanan verilerin birlikte değerlendirildiği araştırmada paralel karma araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda deneysel modellerden “ön test son test kontrol gruplu” model kullanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise öğrencilerin 5E öğrenme modeline ilişkin görüleri açık uçlu anket aracılığıyla toplanmıştır. Nicel veriler betimsel istatistik ve tekrarlı Anavo (Repeated Measures) nitel veriler ise içerik analiziyle toplanmıştır. Araştırma neticesinde elde edilen bulgular 5 E öğrenme modelinin öğrencilerin akademik başarı düzeylerini olumlu yönde etkilediğini ve öğrencilerin bu modele ilişkin olumlu görüşlere sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords

5 E Öğrenme Modeli, Sosyal bilgiler, Akademik başarı.

Read: 356

Download: 162