A Study on The Efficiency of Using 5e Learning Model in Social Studies Teaching

Author:

Year-Number: 2020-Volume 12, Issue 4
Number of pages: 111-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Sosyal bilgiler dersinde 5 E öğrenme modelinin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini ve öğrencilerin bu modele ilişkin görüşlerinin belirlenmesini amaçlanmaktadır. Çalışma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Adıyaman il merkezinde yer alan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin akademik başarı puanlarının tespitinde araştırmacı tarafından oluşturulan başarı testi kullanılmıştır. Öğrencilerin 5 E öğrenme modeline ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde ise yine araştırmacı tarafından oluşturulan açık uçlu anket kullanılmıştır. Nitel ve nicel yöntemler aracılığıyla toplanan verilerin birlikte değerlendirildiği araştırmada paralel karma araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda deneysel modellerden “ön test son test kontrol gruplu” model kullanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise öğrencilerin 5E öğrenme modeline ilişkin görüleri açık uçlu anket aracılığıyla toplanmıştır. Nicel veriler betimsel istatistik ve tekrarlı Anavo (Repeated Measures) nitel veriler ise içerik analiziyle toplanmıştır. Araştırma neticesinde elde edilen bulgular 5 E öğrenme modelinin öğrencilerin akademik başarı düzeylerini olumlu yönde etkilediğini ve öğrencilerin bu modele ilişkin olumlu görüşlere sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

in regard to 5E learning model are collected with open-ended questionnaire. Quantitative data are collected with descriptive statistics and repeated measures ANOVA while qualitative data with content analysis. The findings obtained at the end of the study indicate that 5E learning model affects the academic achievement of the students positively and the students have positive opinions regarding this model.

Keywords