Reflections of Social Media, Television Series and Programs on Family Privacy According to Pre-Service Teachers’ Views
Reflections of Social Media, Television Series and Programs on Family Privacy According to Pre-Service Teachers’ Views

Author : Hulusi Geçgel - Fatih Kana
Number of pages : 70-84

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal medya, televizyon dizileri ve programlarının aile mahremiyetine yansımalarıyla ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları, genel olarak sosyal medyanın aile mahremiyetini zedelediğini düşünmektedirler. Öğretmen adayları sosyal medyanın aile mahremiyetini zedelemesinin nedenlerini paylaşım yapma gereksinimi, sosyal medya hastalığı, mutluluk paylaşılması, paylaşıma göre aşırıya kaçması, sosyal medya araçlarını kullanım amacına göre, özenti, bilgilendirme olarak görmektedirler. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının televizyon dizilerini aile mahremiyeti açısından yeterli görmediği görülmektedir. Bir katılımcı ise sorumluluğun ailelere ait olduğunu ifade etmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları, televizyon programlarının aile mahremiyeti açısından saçma olduğunu ifade etmektedirler. Televizyonda genel olarak yemek ve evlilik programları olduğunu, bu programların kutsal ve kıymetli olan aileye, aile mahremiyetine zarar verdiğini ifade etmektedirler. Öğretmen adayları aile mahremiyetinin genel olarak olmadığını ifade etmektedirler. Öğretmen adayları öğretmen olarak aile mahremiyetinin bilip paylaşılmaması gerektiğini, aile paylaşıyorsa çocuğun da paylaşacağını ve İnsanlar ne der düşüncesi olduğunu ifade etmektedirler.

Keywords

Mahremiyet, sosyal medya, televizyon dizileri, televizyon programları.

Read: 257

Download: 119