Analysis of in-Service And Pre-Service Social Studies Teachers' Digital Citizenship
Analysis of in-Service And Pre-Service Social Studies Teachers' Digital Citizenship

Author : Merve Aygün -Genç Osman İlhan
Number of pages : 123-146

Abstract

Bu çalışmanın amacı ABD’de öğrenim görmekte olan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bayrak bilgi ve algılarını belirlemektir. Çalışmanın problem cümlesi ABD’deki sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bayrağa yönelik bilgi ve algıları nasıldır şeklinde ortaya çıkmış sürece yön vermiştir. Araştırma da nitel araştırma yönteminde yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri 2016 yılı bahar döneminde toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu 5 kısımdan oluşturulmuştur. Formda ABD’nin geçmiş ve günümüzde ilişkide olan devlet bayrakları, ABD’nin kullandığı ilk bayrak vede bayrağa yönelik 3 farklı açık uçlu soru yer almıştır. Veri toplama aracı hazırlanırken uzman görüşlerine başvurulmuş vede pilot çalışma yapılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu ABD’nin Teksas eyaletinde yeralan Texas Tech Üniveristesi’nde öğrenim gören 60 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler döküman inceleme yoluyla analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlara göre ABD’deki sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ülkelerinin güncel ilişkide olduğu devlet bayraklarına yönelik bilgilerinin yetersiz olduğu, algılarının ise farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Sosyal bilgiler öğretmen adayları, bayrak, algı, bilgi, ABD

Read: 189

Download: 83