The Impact of Out-Of-School Learning Environments on the Academic Success of Students in Terms of Science Education: Hydroelectric Power Plant Trip Case Study

Author:

Number of pages: 302-311
Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 1

Abstract

Bu çalışmanın amacı informal öğrenme ortamlarından birisi olan hidroelektrik santraline yapılan planlı bir gezinin öğrenme üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Yapılan çalışmada yarı deneysel desenlerden ön-test son-test kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmaya toplam 37 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin 19’u deney 18’i kontrol grubu olarak alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yaşamımızdaki Elektrik” konusuyla ilgili akademik başarı testinden elde edilmiştir. Hazırlanan ölçme aracının KR-21 güvenirlik katsayısı 0.82 olup 21 sorudan oluşmaktır. Verilerin analizinde Mann Whitney U ve Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda geziye katılan öğrencilerin ön test akademik başarı puanları ile son test akademik başarı puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study is conducted to identify the impact on learning of a planned trip to a hydroelectric power plant, which is among the informal learning environments. The experimental method with pretest-posttest control group, which is one of the quasi-experimental research designs, is used in this study. 37 eighth grade students are included in the study in total, which was carried out in the academic year of 2015-2016. 19 of the students were in the experimental group and 18 of them were in the control group. Academic success test on the "Electricity in Our Life" subject developed by the researchers is used to derive the data. The measurement tool prepared consists of 21 questions and its KR-21 reliability coefficient is 0.82. In this study, Mann Whitney U and Wilcoxon Test are used to analyze the data. As a result of the study, it is concluded that there is a significant difference between the pre-test academic success scores and post-test academic success scores of the students participating in the trip in favor of the post-test.

Keywords