The Problems of Gifted Children and Solution Suggestions within the Context of Parents’ Standpoint

Author:

Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 2
Number of pages: 461-477
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üstün yetenekli olmanın bütün özel yeteneklerinin yanında bireye ve aileleri bazı olumsuz durum veya problemler ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu problemlerin neler olduğunu tespit edilmesi hem bu bireyleri tanıma hem de yapılacak bütün uygulama ve çalışmalar açısından önemlidir. Bu problemler, çocukların yaşamlarının hemen her döneminde büyük bir bölümünü birlikte geçirdiği ailelerden öğrenilebilir. Bu düşünce ile araştırmada, ailelerinin üstün yetenekli bireylerin yaşadığı sorunların neler olduğu ve bu sorunlara ne gibi çözümler önerdiklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada olgubilim (fenemoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu üstün yetenekli çocuğa sahip 16 veliden oluşmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Veriler tema ve alt temalar oluşturularak doğrudan katılımcı görüşlerinden alıntılar ile verilmiştir. Araştırma sonucunda velilerin çocukların karşılaştıkları sorunlara yönelik ifadeleri 10 temada, çözüm önerileri ise 11 temada verilerek bu temaların alt temaları oluşturulmuştur. Velilere göre üstün yetenekli çocuklar; Özel kurumlardan, eğitimci ve idarecilerden kaynaklı, ailelerden kaynaklı, müfredat ve eğitim ortamları kaynaklı, çocukların kendilerinden kaynaklı, değerlendirmelerden kaynaklı, çevresel faktörlerden, Bilim ve Sanat Merkezine yönelik yaşanan problemler, akran iletişiminden kaynaklı ve ekonomik problemler yaşamaktadır. Velilerin bu problemlere yönelik farklı çözüm önerileri sunmuşlardır. Tespit edilen bu problemlere yönelik çalışmalar yapılabilir. Üstün yetenekli bireylere yönelik yapılacak uygulamada velilerin de görüşlerine başvurulması tavsiye edilmektedir.

Keywords

Abstract

Inspite of the all special abilities of being gifted, it could also confront the individuals and their families with some negative situations or problems. Determining these problems is important in terms of both getting to know these individuals and all further applications and studies to be done. These problems could be learned from families, with whom children spend most of their life together in almost every period of their lives. With this idea, it was aimed in the study to determine what problems their families experience with gifted individuals and what solutions they proposed to these problems. In this qualitative study, the phenomenology pattern was used. The sample group of the study consists of 16 parents with gifted children. The data were obtained through a semi-structured interview form prepared by the researcher. The data obtained were analyzed by content analysis. The data were given by creating themes and sub-themes directly with quotations from the participants' opinions. As a result of the research, the sub-themes of these themes were created by giving the parents' expressions about the problems faced by the children in 10 themes and solution suggestions in 11 themes. According to parents, gifted children experience problems arising from private institutions, educators and administrators, families, curriculum and educational environments, children themselves, assessments, environmental factors, problems with the Science and Art Center (BİLSEM), peer communication and economic situations. Parents offered different solutions for these problems. Studies could be carried out for these detected problems. In the further application for gifted individuals, it is recommended that parents' views are also consulted.

Keywords