The Effect of The Psycho-Education Program For Increasing Mathematics Course Achievement in Tenth-Grade Students

Author:

Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 2
Number of pages: 478-491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı Matematik dersinden başarısız, derse ve dersin öğretmenine yönelik olumsuz algısı olan onuncu sınıf öğrencilerine verilen verimli ders çalışma davranışlarını takip çalışmasıyla desteklenen Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma dayalı psiko-eğitim programının öğrencilerin Matematik ders başarısı, derse ve dersin öğretmenine yönelik algıları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma yarı deneysel bir çalışma olup, Adana’da resmi bir akademik lisede öğrenim gören onuncu sınıf düzeyinde 15’i (8K-7E) deney, 15’i (8K-7E) kontrol grubu toplam 30 öğrenciyle yapılmıştır. Araştırmada veriler, Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, Öğretmene Yönelik Tutum Ölçeği ve başarı ölçümünde öğretmenin Matematik dersi başarısını ölçmek için hazırladığı testler ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı ile yapılmış ve analizlerde 2×2’ lik karışık desen için Varyans Analizi, ön test puanlarının analizlere kovaryat olarak dahil edildiği Kovaryans Analizi ve tekrarlı ölçümler için Varyans Analizi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre verimli ders çalışma davranışlarını takip çalışmasıyla desteklenen psiko-eğitim programının verildiği deney grubu öğrencilerinin Matematik ders başarı puanlarının eğitimin verilmediği kontrol grubu öğrencilerine göre arttığı gözlenmiştir. Ayrıca deneysel işlemin uygulandığı deney grubu öğrencilerinde Matematik dersi ve öğretmenine yönelik tutumlarının da olumlu yönde etkilendiği bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the effect of the cognitive-behavioral approach-based psycho-education program supported by the follow-up study of the behaviors of efficient course studying given to tenth-grade students who have failed the mathematics course and have a negative perception of the course and the teacher of the course on students' perceptions of mathematics course achievement, the course, and the teacher of the course. The research is a quasi-experimental study and was conducted with a total of 30 tenth-grade students studying in an official academic high school in Adana, including 15 students (8F-7M) in the experimental group and 15 students (8F-7M) in the control group. In the study, data were collected using the Attitude Towards the Mathematics Course Scale, Attitude Towards the Teacher Scale, and the tests prepared by the teacher to measure mathematics course achievement in achievement measurement. The data analysis was conducted using the SPSS 22.0 package program, and in the analysis, the 2×2 mixed-design analysis of variance, the covariance analysis in which pre-test scores were included in the analysis as a covariate, and variance analysis techniques for repeated measurements were used. According to the results obtained, it was observed that the mathematics course achievement scores of the experimental group students who were given the psycho-education program supported by the follow-up study of efficient course studying behaviors increased in comparison with the control group students to whom the education was not given. Furthermore, it was found that the attitudes towards the mathematics course and the teacher were positively affected in the experimental group students to whom the experimental process was applied.

Keywords