Evaluation of Contemporary Art in terms of Conceptual Structure and Interpretability

Author:

Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 2
Number of pages: 447-460
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Sınıf resim bölümü öğrencilerinin güncel sanat kavramlarına ve yorumlarına ilişkin değerlendirme ve anlamlandırma ve teorik bilgiyi pratiğe aktarma becerilerinin incelenmesidir. Araştırma verileri Uşak İli merkezinde Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileriyle (N=13) yapılan odak grup görüşmeleri aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada gömülü teori (Grounded Theory) yöntemi benimsenmiş ve veri toplama, kodlama, çözümleme, kategori ve tema oluşturma süreçleri buna göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Nvivo 7 nitel veri analizi programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular Resim bölümü öğrencilerinin güncel sanat kavramı sanatçıları ve yorumlarına ilişkin bilgi, beceri beklenti ve yorumlarının 21 tema ( güncel sanat, kavramsal sanat, güncel sanat yorumları, güncel sanat teknikleri ve yöntemleri vb.) ve bunları oluşturan 72 (özgünlük, yaratıcılık, yenilik, teknoloji, farkındalık, vb.) kategori aracığıyla açıklanabildiğini göstermiştir. Bulgular ayrıca, söz konusu temaların 15 üst (meta) tema (Sanat, özgünlük, yorum, ifade vb.) aracılığıyla açıklanabildiğini de göstermiştir. Ancak araştırma bulgularının özet ve daha anlamlı bir biçimde yorumlanmasına imkan sağlaması nedeniyle bulgular güncel sanat kavramları güncel sanat tanımı , güncel sanat ifadelerine duyulan ihtiyaç, duyuşsal özellikler, sosyo-kültürel ve yorum farklılıkları olarak adlandırılan 10 önemli üst(meta) temadan hareketle tartışılmıştır. Bu anlamda, bulgular, Resim bölümü öğrencilerinin yenliklere açık olma, kendini geliştirme ve taze tutma, sanata ve sanatçıya saygı duyma, sanatı ve sanat nesnesini toplumsal değişimin ya da birleşmenin bir aracı olarak algılama, bu bilgileri heyecan ve istekle kendi sanat ürünlerine geçirmeyi arzulama gibi niteliklere sahip oldukları görülmüştür. Araştırmanın bulguları doğrultusunda yaratıcılığın geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi yeni fikirler geliştirme ve eleştirel düşünme becerilenin oluşturulması öğrencilere karşılaştırma sorgulama, merak uyandırma, ve sanat ürünü oluşturma da bir felsefe yakalama gerekliliğinin anlatılması ve öğretilen sanat bilgisinin hayata geçirilmesinde taklitten ziyade özgünlük kavramına değer verilmesinin alanında uzman sanatçıları takip ve tanımayla geniş bir üretim özgürlüğüne fütürist yaklaşımlarla ulaşmalarına destek olunmasına yönelik disiplinlerarası diyalogla teknolojiyi kullanmaları ve alana özgü okumalar yapılmasının önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the skills of 4th grade students who are studying in Department of Painting within Faculty of Fine Arts on evaluating and interpreting contemporary art concepts and transferring theoretical knowledge into practice. The research data were collected through focus group interviews performed with students (N = 13) of Painting Department of University of Uşak located in the city center of Uşak province. Grounded Theory method was adopted in the research and data collection, coding, analysis, category and theme forming processes were implemented according to this method. The research data were analysed using Nvivo 7 qualitative data analysis program. Findings showed that the knowledge, skills, expectations and comments of painting department students regarding contemporary artists and their interpretations could be explained through 21 themes (contemporary art, conceptual art, contemporary art reviews, contemporary art techniques and methods, etc.) and 72 categories which are constituting these themes (originality, creativity, innovation, technology, awareness, etc.). The findings also showed that these themes could be explained through 15 supra (meta) themes (art, originality, interpretation, expression, etc.). However, for allowing a brief and meaningful interpretation of the research findings, they were discussed with reference to 10 significant supra (meta) themes which are: contemporary art concepts, contemporary art definition, need for contemporary art expressions, affective features, socio-cultural and interpretation differences. In this sense, the findings demonstrated that students of Painting Department have certain qualities such as being open to innovations, self-development and keeping themselves updated, respecting art and the artist, perceiving art and art object as a means of social change or unification and eagerly transferring this information into their own art products. In this regard, developing and diversifying creativity, establishing new ideas, having critical thinking capabilities, being aware of the necessity of comparison, curiosity and philosophy for creating an artwork, valuing the concept of originality rather than imitation, using technology and making field-specific readings within interdisciplinary dialogue to access a broad range of freedom through futuristic approaches and following the artists who are experts in their fields have been deemed important and necessary in line with the findings of this research.

Keywords