The Relationship of School Administrators’ Leadership Styles with Organizational Dissent and Resistance to Change according to Perceptions of Teachers

Author:

Number of pages : 287-302

Abstract

Özet: Bu çalışmanın temel amacı, okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin algılarına dayanarak değişime karşı direnç ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişkiyi belirlemek ve yöneticilerin liderlik stillerinin değişime ve örgüte karşı direnci öngörüp öngörmediğini ortaya koymaktır. Liderlik tarzları tanımlandıktan sonra örgütsel muhalefet ve değişime karşı direnç ile ilişkileri ele alınmış ve bu amaçla bir anket yapılmıştır. Anket, 2018-2019 öğretim yılında Mersin merkez bölgelerinde (Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir) çalışan 505 öğretmene uygulanmıştır. Çalışmada, otokratik liderlik ile örgütsel muhalefetin alt boyutları arasında bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır. Demokratik ve dönüşümcü liderlik stilleri yatay muhalefet ile pozitif anlamlı bir ilişkiye sahipken, dikey muhalefet ile anlamlı bir ilişkisi yoktur. Demokratik ve dönüşümcü liderlik stilleri dikey muhalefeti önemli ölçüde öngörmezken yatay muhalefeti önemli ölçüde öngörmektedir.

Keywords

Abstract

Abstract: The main purpose of this study is to determine the relationship of the school administrators’ leadership styles with resistance to change and organizational dissent based on teachers' perceptions, and also to reveal whether the leadership styles of the administrators predict resistance to change and organizational dissent. After defining leadership styles, their relationship with organizational dissent and resistance to change was addressed and a survey was conducted in line with this purpose. The survey was applied to 505 teachers working in the central districts of Mersin (Akdeniz, Mezitli, Toroslar and Yenişehir) in the 2018-2019 academic year. In the study, it was concluded that there is no relationship between autocratic leadership and the sub-dimensions of organizational dissent. While democratic and transformational leadership styles have a positive significant relationship with horizontal dissent, they have no significant relationship with vertical dissent. Democratic and transformational leadership styles do not predict vertical dissent significantly, but they predict horizontal dissent significantly.

Keywords