The relationship between DNA profiles of schools and the levels of teachers’ school academic optimism

Author:

Year-Number: 2020-Volume 12, Issue 4
Number of pages: 85-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada okulların DNA profilleri ile öğretmenlerin akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Uşak ilinde görev yapan öğretmenler, örneklemini ise 333 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yoluna gidilmiştir. Araştırma verileri "Örgüt DNA’sı Ölçeği " ve "Okul Akademik İyimserlik Ölçeği " ile toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, tek yönlü varyans analizi, Pearson Momentler Çarpımı Katsayısı ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler, okulların yüksek düzeyde esnek örgüt, orta düzeyde askeri örgüt ve tam zamanlı örgüt DNA profili özelliği taşıdığını düşünmektedirler.Öğretmenler, okulların gelişigüzelörgüt, yönetim ağırlıklı örgüt ve pasif saldırgan örgüt DNA profillerine ise düşük düzeyde sahip olduklarına yönelik algıya sahiptirler. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul düzeyine göre DNA profili algıları farklılaşmaktadır. Yine öğretmenlerin okul akademik iyimserlik düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul düzeyine göre akademik iyimserlik düzeylerinin de anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir.Öğretmenlerin okullara yönelik Esnek örgüt ve Tam zamanlı örgüt DNA profilleri algıları ile akademik iyimserlik düzeyleri arasında anlamlı pozitif yönlü orta dereceli ilişki tespit edilmiştir. Öğretmenlerin okullara yönelik Askeri örgüt DNA profili algıları ile akademik iyimserlik düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.Yine öğretmenlerin Gelişigüzel örgüt DNA profili, Yönetim ağırlıklı örgüt DNA profili ve Pasif saldırgan örgüt DNA profili algıları ile akademik iyimserlikleri arasında anlamlı negatif yönlü orta dereceli ilişki bulunduğu görülmektedir. Öğretmenlerin okullara yönelik Askeri örgüt DNA profili ve Tam zamanlı örgüt DNA profili algılarının akademik iyimserlik düzeylerini yordadığı anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

he purpose of this study is to investigate the relationship between DNA profiles of schools and the levels of teachers’ academic optimism. The population of this research which is a relational survey model is composed of the teachers working in Uşak and the sample of the study is consisted of 333 teachers. Convenience sampling was used in the research. The data were collected through ‘Organizational DNA Scale’ and ‘School Academic Optimism Scale.’ The data were analysed by using arithmetic mean, one- way ANOVA, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The results of the study indicated that teachers thought that schools had the DNA profiles of resilient organization at high level, military organization at medium level and full- time organization. According to the teachers, the schools had random, administrative- oriented and passive aggressive organizations at a low level. Teachers’ perceptions on DNA profiles vary by the levels of the schools they have been working. In addition, it was revealed that the level of teachers’ academic optimism was at medium level. The level of teachers’ academic optimism showed significant difference based on the level of schools they have been working. There was a medium- level, positive- oriented, significant relationship between teachers’ perceptions of resilient and just in time organization profiles regarding the schools and the level of academic optimism. However, there was no significant relationship between teachers’ perceptions of military organization profiles concerning the schools and their academic optimism levels. According to the study, there was a medium- level, negative- oriented and significant relationship between teachers’ perceptions of fit and starts, over-managed and passive aggressive organization profiles and their academic optimism levels. Moreover, it was found in the research that teachers’ perceptions of military and just in time organization profiles concerning the schools predicted their academic optimism levels.

Keywords