The relationship between DNA profiles of schools and the levels of teachers’ school academic optimism
The relationship between DNA profiles of schools and the levels of teachers’ school academic optimism

Author : Aynur B.BOSTANCI -Ali Tosun - Ömer Doğan
Number of pages : 85-99

Abstract

Bu araştırmada okulların DNA profilleri ile öğretmenlerin akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Uşak ilinde görev yapan öğretmenler, örneklemini ise 333 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yoluna gidilmiştir. Araştırma verileri "Örgüt DNA’sı Ölçeği " ve "Okul Akademik İyimserlik Ölçeği " ile toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, tek yönlü varyans analizi, Pearson Momentler Çarpımı Katsayısı ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler, okulların yüksek düzeyde esnek örgüt, orta düzeyde askeri örgüt ve tam zamanlı örgüt DNA profili özelliği taşıdığını düşünmektedirler.Öğretmenler, okulların gelişigüzelörgüt, yönetim ağırlıklı örgüt ve pasif saldırgan örgüt DNA profillerine ise düşük düzeyde sahip olduklarına yönelik algıya sahiptirler. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul düzeyine göre DNA profili algıları farklılaşmaktadır. Yine öğretmenlerin okul akademik iyimserlik düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul düzeyine göre akademik iyimserlik düzeylerinin de anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir.Öğretmenlerin okullara yönelik Esnek örgüt ve Tam zamanlı örgüt DNA profilleri algıları ile akademik iyimserlik düzeyleri arasında anlamlı pozitif yönlü orta dereceli ilişki tespit edilmiştir. Öğretmenlerin okullara yönelik Askeri örgüt DNA profili algıları ile akademik iyimserlik düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.Yine öğretmenlerin Gelişigüzel örgüt DNA profili, Yönetim ağırlıklı örgüt DNA profili ve Pasif saldırgan örgüt DNA profili algıları ile akademik iyimserlikleri arasında anlamlı negatif yönlü orta dereceli ilişki bulunduğu görülmektedir. Öğretmenlerin okullara yönelik Askeri örgüt DNA profili ve Tam zamanlı örgüt DNA profili algılarının akademik iyimserlik düzeylerini yordadığı anlaşılmaktadır.

Keywords

Örgütsel DNA'sı, DNA profili, akademik iyimserlik, öz yeterlilik, güven, akademik vurgu.

Read: 246

Download: 91