Examining the Relationship between Happiness and Aggression among Adolescents

Author:

Number of pages : 244-262

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ergenlerde saldırganlık ve mutluluk arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Orta Anadolu’da bir ildeki ortaokul öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmaya 281 kız ve 258 erkek olmak üzere toplam 539 öğrenci katılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde pearson korelasyon katsayısı, ve hiyerarşik regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, saldırganlık ölçeği alt boyutları olan fiziksel saldırganlık, düşmanlık, öfke ve sözel saldırganlık boyutlarıyla ergenlerin mutluluk düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçlarına göre ise fiziksel saldırganlık, düşmanlık, öfke ve sözel saldırganlığın ergenlerde mutluluğun negatif yordayıcısı olduğu saptanmıştır. Ayrıca ergenlerde sözel saldırganlık ve öfke ile mutluluk arasındaki ilişkide düşmanlık ve fiziksel saldırganlık düzeyinin aracı etkisi olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar kişilik gelişimi açısından son derece kritik bir dönemi ifade eden ergenlik döneminde sağlıklı bir gelişim ve mutluluk düzeyinin artması için ergen bireylerin saldırganlık düşünce, duygu ve davranışlarını kontrol altına alabilmesinin çok önemli olabileceğini bize göstermektedir. Araştırma bulguları, alan yazın çerçevesinde tartışılarak araştırmacı ve uygulayıcılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study explored the relationships between aggression and happiness in adolescents. The study was carried out with middle school students in a Central Anatolian city during the first semester of the 2019-2020 academic year. A total of 539 students, 281 females and 258 males, participated in the study. Pearson correlation coefficient and hierarchical regression analysis were employed in the analysis of the data obtained. According to the correlation analysis, a negative significant relationship between the four sub-dimensions of the Aggression Questionnaire (physical aggression, hostility, anger and verbal aggression) and adolescents’ happiness levels was determined. According to the regression analysis results, physical aggression, hostility, anger and verbal aggression were negative predictors of happiness among adolescents. In addition, the hostility and physical aggression level among adolescents had a moderator effect in the relationship between verbal aggression and anger, and happiness among adolescents. These results indicate that taking control of aggressive thoughts, emotions and behaviors by adolescents for healthy development and increased happiness level is vital during adolescence, which is a critical period in terms of personality development. Study findings were discussed within the framework of the literature, and recommendations were offered for researchers and practitioners.

Keywords