History Themed Strategy Games and Historical Thinking Skills: An Activity Research on Civilization VI Game

Author:

Number of pages : 144-163

Abstract

Tarih temalı strateji oyunları, bir anlamda, oyuncuya; oyun sınırları içerisinde, tarihi yeniden inşa etme imkânı verir. Oyuncu belli bir tarihte oyuna başlayarak senaryosunu gerçek tarihe dayandıran bu oyunlarla kendi seçtiği medeniyeti ya da devleti kronolojik bir süreçte geliştirmeye çalışarak oyunu kazanmayı amaçlar. Bu da oyuncunun birçok tarihi öğeyle karşılaşmasını ve tarihin işleyişine dair fikir edinmesini sağlar. Civilization VI oyunu da bu tür imkanları sunan oyunlardan birisidir. Bu araştırma, tarih temalı bir strateji (ya da grand strateji) oyunu olan Civilization VI’nın, oyuncularda, tarihsel düşünme becerilerinden tarihsel kavrama, kronoloji ve tarihsel analiz-yorum becerileri geliştirmedeki rolü anlamaya çalışmıştır. Oyun, yaşları on beş ile on sekiz arası olan yirmi öğrenci/oyuncu tarafından düzensiz aralıklarla deneyimlendi. Nitel araştırma desenlerinden “eylem araştırması” modeli kullanılarak yapılan bu araştırmada, uygulama sürecinde oyuncuların davranışları gözlemlenmiş ve oyunculara belli aralıklarla çalışma yaprakları verilerek öğrenme çıktıları elde edilmeye çalışılmıştır. Uygulama sonunda ise mülakatlarla oyuncuların oyuna dair eylemlerini ve bu eylemlerinin arkasında yatan sebepler anlamaya çalışmıştır. Bu değerlendirmeler tarihsel düşünme becerileri odağında yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu bağlamda, araştırma sonunda, Civilization VI oyununun, adı geçen tarihsel düşünme becerilerini destekleyen kayda değer tarafları okuyucuya sunulmuştur.

Keywords

Abstract

History themed strategy games provide the players in a way with the opportunity of re-building the history within the limits of the game. The players start these games which base their scenario to real history at a certain date and target to win the game by trying to develop the civilization or the state of their own choice in a chronological process. This ensures that the players come across a number of historical subjects and form an opinion about the functioning of history. Civilization VI is one of those games that provide such opportunities. This research attempts to understand the role of the Civilisation VI, a history-themed strategy (or grand strategy) game, in developing players' historical thinking skills, historical comprehension, chronology, and historical analysis-interpretation skills. The game was experienced by twenty students/players aged between fifteen and eighteen at irregular intervals. In this research, which is carried out by using the "action research" model, which is one of the qualitative research patterns, the behaviors of the players were observed during the implementation process, and learning outcomes were tried to be obtained by giving the worksheets at certain intervals. At the end of the implementation, interviews were held in order to try to understand the actions of the players and the reasons behind these actions. These evaluations were made with the focus of historical thinking skills. The data obtained were analyzed by descriptive and content analysis method. In this context, at the end of the research, the significant sides of the Civilization VI game supporting the mentioned historical thinking skills are presented to the reader.

Keywords