An Evaluation of SEIE, LDE, fBEtSE and HSTE by Mathematics Teachers

Author:

Number of pages: 182-193
Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 1

Abstract

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenleri tarafından OKS (Ortaöğretim Kurumları Sınavı), SBS (Seviye Belirleme Sınavı), TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı) ve LGS (Liselere Giriş Sınavı) sistemlerini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda matematik öğretmenlerine araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Yapılandırılmış Görüşme Formu uygulanmış, elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Çalışma matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması sebebiyle nitel boyutlu durum çalışması türündedir ve veriler analiz edilirken içerik analizi yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma örneklemi seçilirken uygun örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde orta büyüklükteki bir ilde bulunan farklı ortaokullarda görev yapan 15 matematik öğretmeni (8 Kadın 7 Erkek) oluşturmaktadır. Sonuçlar matematik öğretmenlerinin ilgili sınavlarda olumlu ve olumsuz gördükleri yönlerinin bulunduğunu ve LGS sınavının diğer sınavlara göre daha nitelikli gördüklerini ortaya çıkarmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde ortaöğretime geçiş sınavlarıyla ilgili birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the national exams, namely SEIE (Secondary Education Institutions Exam), LDE (Level Determination Exam), fBEtSE (from Basic Education to Secondary Education Transition Exam) and HSTE (High Schools Transition Exam) by Mathematics teachers. For this purpose, a structured interview form was applied to the Mathematics teachers by researchers and the findings were analysed. The study is a qualitative study and content analysis method was used to analyse the data. Convenient sampling method was preferred to select the participants. The sample consists of 15-mathematics teacher (8 female and 7 male) who have been working in various secondary schools that are located in a medium-populated city at the eastern region of Turkey. The results revealed that mathematics teachers have some positive and negative opinions about the exams, and they consider HSTE exam as more qualified than the other exams. Within the frame of the findings from the study, some suggestions were made about the transition to secondary education exams.

Keywords