Analysis of the General Tendencies of Graduate Studies on Children's Rights Issues in Social Studies Education in Turkey

Author:

Number of pages: 86-103
Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 1

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’de Sosyal Bilgiler eğitimi alanında çocuk hakları bağlamında gerçekleştirilmiş olan tez çalışmalarının, çeşitli açılardan incelenmesi ve araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırma verilerinin edinilmesinde, doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen toplam 8 lisansüstü tez çalışması incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizi, içerik analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, tez çalışmalarının; yayın yılı, yazarların cinsiyeti, tezin; üniversitesi – enstitüsü – tez türü, temalar, araştırma yöntemi, veri toplama araçları ve elde edilen sonuçlar açısından elde edilen bulgularına yer verilmiştir. Araştırma sonucunda, bu bulgulara dayalı olarak; konu ile çalışmalar yürütecek olan araştırmacılara yönelik ilgili konu bağlamında görüş ve öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was carried out to analyze the work carried out in the context of children’s rights from various aspects in the field of social studies education in Turkey and determine the intrinsic research trends. The study was designed in accordance with the qualitative research approach. The document analysis technique was used in order to obtain the study data. In line with this specific purpose, a total of 8 graduate dissertations determined by the criterion sampling method were examined in the study. The analysis of the study data was carried out with the Content Analysis technique. As a result of the study, in addition to the publication year of the dissertations and the gender of the authors, findings related to the university - institute - dissertation type, themes, research method, data collection tools and the results obtained in terms of the results regarding the dissertation were included. As a result of the study, based on these findings, relevant concepts and suggestions were developed in the context of the relevant subject for the researchers who would conduct studies on this subject.

Keywords