University Students’ Attitudes towards Claiming Right

Author:

Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 2
Number of pages: 521-535
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin hak arama tutumlarının belirlenebilmesi amaçlanmıştır. Hak arama özgürlüğü ve hak arama yollarının, sorumluluk sahibi olan yetkililerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlayan bir denetim işlevi mevcuttur. Bu doğrultuda hak aramaya ilişkin olumlu tutumlar, bu dolaylı denetim işlevinin yerine getirilmesi konusunda önem arz etmektedir. Toplumun demokratik ve özgürlükçü yapısını oluşturacak genç nesilde yasal yollarla hak aramaya yönelik olumlu tutumunun yerleşmiş olması, demokrasi kültürünün var olmasını ve devamlılığını destekleyecektir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin hak aramaya yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından inceleyen ilişkisel tarama modeli niteliğindedir. Araştırma verileri, İstanbul İl’indeki 4 özel ve 4 devlet üniversitesi olmak üzere toplam 8 üniversitede öğrenim görmekte olan 720 üniversite öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırma verileri üniversite öğrencilerinin hak arama tutumlarını belirlemek amacıyla Akçay ve Gül (2018) tarafından geliştirilen ‘Hak Aramaya Yönelik Tutum Ölçeği’ ve ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılarak elde edilmiştir. Hak Aramaya Yönelik Tutum Ölçeği 20 madde ve dört boyuttan oluşan beşli Likert tipi bir ölçektir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin cinsiyetine, bulunduğu fakülteye, kaçıncı sınıfta okuduklarına ve anne ve baba tutumlarına göre hak aramaya ilişkin tutumlarında manidar farklılıklar bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the attitudes of university students of claiming right. The freedom of claiming right and claiming right remedies have an supervision function that ensures that the responsible authorities fulfill their obligations. Accordingly, positive attitudes towards claiming rights are important in fulfilling this indirect supervision function. Establishing a positive attitude towards claiming right by legal ways in the young generation, who will form the democratic and liberal structure of the society, will support the existence and continuity of the culture of democracy. This research is a relational survey model that examines university students' attitudes towards claiming rights in terms of various variables. The research data were obtained from 720 university students studying at 8 universities, 4 foundation and 4 state universities in Istanbul. The research data were obtained by using the "Attitude Scale towards Claiming Rights" and "Personal Information Form" developed by Akçay and Gül (2018) in order to determine the attitudes of university students to claiming rights. ‘The Attitude Scale towards Claiming Rights’ is a five-point Likert type scale consisting of 20 items and four dimensions. According to the findings obtained in the study, significant differences were found in the attitudes of university students towards claiming rights according to their gender, faculty, grade and parents' attitudes.

Keywords