Examination of the Exam Anxiety and Cognitive Flexibility Levels of the Students Studying for University Entrance Exam

Author:

Number of pages: 996-1009
Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 4

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısı ile bilişsel esneklik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı döneminde, Malatya ilinde yer alan, özel kurslarda öğrenim gören, 650 öğrenci oluşturmaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla sınav kaygını belirlemeye yönelik Başol (2017) tarafından geliştirilen “AYDA Sınav Kaygısı Ölçeği” ve bilişsel esneklik düzeylerini belirlemek amacıyla Gülüm ve Dağ (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan “Bilişsel Esneklik Envanteri“ kullanılmıştır. Sınav kaygısı ölçeği; aile ve çevre kaynaklı kaygı ve bilişsel ve fizyolojik kaygı olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Bilişsel esneklik envanteri; alternatifler ve kontrol alt boyutu olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Sınav kaygısı ölçeğinin Cronbach alfa değeri .88 dir. Bilişsel esneklik envanteri Cronbach alfa değeri .87 dir. Araştırma sonucunda elde edinilen bulgulara göre; üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler sınav kaygısında “aile ve çevre kaynaklı kaygı” , “bilişsel ve fizyolojik kaygı” boyutlarında kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygıları cinsiyet açısından kadınların lehine olduğu tespit edilmiştir. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler bilişsel esneklik düzeylerinde “ kontrol” alt boyutunda kararsız olduklarını belirtirken, “alternatifler” alt boyutunda uygun düzeyde olduklarını belirtmişlerdir. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin genel bilişsel esneklik düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık ortaya çıkmamıştır. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısı ile bilişsel esneklik düzeyleri arasında düşük düzeyde negatif ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinin azalması ve bilişsel esneklik düzeylerinin artmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the relationship between the exam anxiety and cognitive flexibility levels of the students studying for the university entrance exam. The sample of the study consists of 650 students studying at private courses in the province of Malatya during the 2019-2020 academic year. Relational screening model was used in the research. In the study, Personal Data Form to collect data, and “AYDA Exam Anxiety Scale” developed by Basol (2017) to determine the exam anxiety, and also “Cognitive Flexibility Inventory“ adapted to the Turkish language by Gülüm and Dağ (2012) to determine the cognitive flexibility levels were used. The exam anxiety scale is composed of two sub-dimensions: family and environmental anxiety and cognitive and physiological anxiety. The cognitive flexibility inventory is composed of two sub-dimensions including alternatives and control. The Cronbach alpha value of the exam anxiety scale is .88. Cronbach alpha value of the cognitive flexibility inventory is .87. According to the findings obtained as a result of the research, the students studying for the university entrance exam stated that they were undecided about the dimensions of exam anxiety, “family and environmental anxiety” and “cognitive and physiological anxiety”. The exam anxiety of the students studying for the university entrance exam were found to be in favour of females in terms of gender. The students studying for the university entrance exam stated that they were undecided about the sub-dimension of “control” within the cognitive flexibility levels, while they reported that they were at suitable levels within the sub-dimension of “alternatives”. No significant difference was found between the-general cognitive flexibility level of the students studying for the university entrance the variables of gender. Low levels of negative relationships between the exam anxiety and cognitive flexibility levels of the students studying for the university entrance exam was discovered. Based on the results of the study, recommendations were made to reduce students' exam anxiety levels and increase their cognitive flexibility levels

Keywords