The Effect of Arcs Motivation Model on Students’ Academic Achievement and Motivation

Author:

Year-Number: 2022-Volume 14, Issue 3
Number of pages: 598-608
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; ortaokul 6. sınıf fen ve teknoloji dersinde ARCS Motivasyon modelinin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenmenin kalıcılığına ve motivasyonlarına etkisini araştırmaktır. Bu araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Niğde’nin Bor İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mehmet Akif Ersoy ortaokulda öğrenim gören 57 kişinin oluşturduğu üç tane 6. sınıftır. Bu üç sınıftan ikisi geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu, diğeri ise ARCS’a göre hazırlanan öğretimin yapıldığı deney grubudur. Araştırmada hem nicel hem nitel araştırma yöntemlerine başvurulmuştur. Bu yüzden araştırma bir karma yöntem araştırmasıdır. Yarı-Deneysel bir desen çerçevesinde nicel veriler toplanmış ve bunların istatistiksel analizi yapılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda Fenomenoloji (olgu bilim) modeli çerçevesinde ise fen günlükleri kullanılarak nitel veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Başarı Testi ve Motivasyon Anketi ve Fen Günlükleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SSPS paket programında Mann-Whitney-U, Friedman ve Wilcoxon testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre başarı testinde deney grubunun ön test-kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yine başarı testinde kontrol gruplarının ön test-son test puan ortalamaları arasında ve ön test-kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın oluştuğu bulunmuştur. Ayrıca motivasyon anketinde deney grubunun içsel motivasyon alt boyutunda ön test-son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın oluştuğu gözlemlenmiştir. ARCS motivasyon modeli öğrencilerin iç motivasyonlarını artırmak için kullanılabilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the influence of the ARCS motivation model on academic achievement, permanence and motivation of the students in the 6th grade science and technology lesson. The study group of this research is 57 6th grade students attending to three classes at a middle school in Bor district of Nigde during 2014-15 academic year. Two of the classes are the control group in which traditional teaching was applied, and the other is the experimental group in which the instruction was prepared according to ARCS. The research is a mixed methodology where the quasi-experimental design and phenomenology model were used. The Achievement Test, Motivation Questionnaire and Science Diaries were used as data collection tools in the study. The data obtained from the study were evaluated using the Mann-Whitney-U, Friedman and Wilcoxon tests in the SPSS package program. According to the results, there is a significant difference between the pre-test and retention test in terms of the average achievement scores of the experimental group. Again, in the achievement test, it was found that there was a significant difference between the pre-test and post-test of the control groups and between the pre-test and retention tests in terms of the average achievement scores. It was also observed that there was a significant difference between the average scores of pre and post motivation questionnaires of the experimental group. The ARCS motivation model can be used to increase the motivation of students.

Keywords