Teaching Geometry through Augmented Reality Activities Using Three-Dimensional Modelling

Author:

Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 5
Number of pages: 1325-1342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokul yedinci sınıf matematik dersinde üç boyutlu modelleme yazılımı ile tasarlanıp geliştirilen artırılmış gerçeklik etkinliklerinin, öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin gelişimine bir etkisinin olup olmadığını belirlemek ve öğrencilerin artırılmış gerçeklik etkinlikleri ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma karma yöntemlerden açıklayıcı desene göre yürütülmüştür. Nicel bölümde, tek grup ön-test son-test deseni, nitel bölümde ise durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin batısında bulunan bir şehirdeki bir ortaokulun yedinci sınıflarında öğrenim gören 53 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada nicel veriler uzamsal yetenek testi kullanılarak toplanmıştır. Nitel veriler ise öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Nicel veriler analiz edilirken betimsel istatistikler ve ilişkili örneklemlerde t testi kullanılmıştır. Nitel veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Uzamsal yetenek testinden elde edilen verilerin analizi sonucunda ön-test ile son-test arasında son-test lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Yapılan görüşmelerde öğrenciler, artırılmış gerçeklik etkinliklerinin yer aldığı matematik dersi hakkında olumlu görüşler ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine whether augmented reality activities that are designed and developed through three-dimensional modelling software have a beneficial effect on improving students’ spatial abilities in a seventh-grade mathematics class and to reveal the students’ views on augmented reality activities. The study was conducted using a descriptive research design, one of the mixed methods research designs. In the quantitative section, a one-group pre-test-post-test design was used, while in the qualitative section, the case study method was implemented. The study group was comprised of 53 seventh-grade students from a secondary school in a city located in the west of Turkey. The study group was formed by convenience sampling method. Quantitative data for the study were collected using a spatial ability test. Qualitative data, on the other hand, were obtained from semi-structured interviews with the students. In the analysis of quantitative data, descriptive statistics and paired samples t-test were applied. Qualitative data were analysed using the content analysis method. In the data analysis results obtained from the spatial ability test, a statistically significant difference between pre-test and post-test scores was detected in favour of the post-test. In the interviews, students expressed their positive opinions about the mathematics class involving augmented reality activities.

Keywords