Secondary Students’ Views on the Distance Learning Process: A Q Method Analysis

Author :  

Year-Number: 2022-Volume 14, Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-22 10:07:41.0
Language : English
Konu : Social Sciences Education
Number of pages: 309-325
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the views and perceptions of secondary school students regarding the distance learning process implemented in Turkey with the Q methodology. This study was carried out with a mixed research method, using a phenomenology model. Two different online interviews were conducted with the participants using the Q methodology via ZOOM. The study group in the research consisted of 50 secondary school students studying at various secondary schools in Diyarbakır. Q method form was used as data collection tool. The data in the Q method form filled by the participants were analyzed with the PQ Method 2.35 statistics program. According to the findings; secondary school students were bored with the distance learning and were uncomfortable with the sending of their studies over the phone. In addition, in this process, it was concluded that the motivation levels of the students were low and the students could not receive the necessary support from their families.

Keywords


 • Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 92-97.

 • Akgül, G., & Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 15-37.

 • Bambery, M., & Porcerelli, J. H. (2010). Q methodology. Corsini Encyclopedia of Psychology. doi:10.1002/9780470479216.corpsy0762

 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 123. doi:10.29065/usakead.777652

 • Brown, S. R. (1980). Political subjectivity: Applications of Q methodology in political science. New Haven: Yale University Press.

 • Brown, S. R. (1993). A primer on Q methodology. Operant subjectivity, 16(3/4), 91-138.

 • Brown, S. R. (1996). Q methodology and qualitative research. Qualitative Health Research, 6(4), 561-567.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. bs.). Ankara: Pegem A Yayınevi.

 • Çakmak & Kaçar, T. (2021). Türkiye Cumhuriyetinde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi. H. Aydemir, E. Göksu, R. Kılıç & E. Koçoğlu (Eds.). Türk Eğitim Tarihi (1. bs.) içinde (s. 281-320). Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Çoban, S. (2012). Uzaktan ve teknoloji destekli eğitimin gelişimi. XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı, (s. 30). Eskişehir.

 • Danielson, S. (2009). Q Method and surveys: Three ways to combine Q and R. Field Methods, 21(3), 219-237. doi:10.1177/ 1525822X09332082

 • Demir, F., & Kul, M. (2011). Modern bir araştırma yöntemi: Q metodu. Anakara: Adalet Yayınevi.

 • Demir, E. (2015). Açık ve uzaktan öğrenmenin katılım ve devamlılık stratejilerinde akademik takvim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(4), 36-58.

 • Kusumaningrum, D. E., Budiarti, E. M., Triwiyanto, T., & Utari, R. (2020). The effect of distance learning in an online learning framework on student learning independence during the Covid-19 pandemic. 2020 6th International Conference on Education and Technology (ICET), pp. 182-185, doi: 10.1109/ICET51153.2020.9276564.

 • Ergüney, M. (2015). Uzaktan eğitimin geleceği: MOOC (Massive Open Online Course). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 15-22.

 • Ferraro, F. V., Ambra, F. I., Aruta, L., & Iavarone, M.L. (2020). Distance learning in the COVID-19 era: Perceptions in southern Italy. Education Sciences, 10(12), 1-10. doi:10.3390/educsci10120355

 • Fidan, M. (2016). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları ve epistemolojik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 536-550.

 • Gören, S. Ç., Gök, F. S., Yalçın, M. T., Göregen, F., & Çalışkan, M. (2020). Küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimin değerlendirilmesi: Ankara örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 69-64.

 • Gülmez-Güngörmez, H. (2021). An investigation into views of secondary school students on dıistance education: Adiyaman province case. Ö. K. Tüfekçi (Ed.), In academic evaluations from multidisciplinary perspective (1. ed.) (pp. 27-49). Lithuania: SRA Academic Publishing

 • Kaçan, A., & Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.

 • Karasu, M., & Peker, M. (2019). Q yöntemi: Tarihi, kuramı ve uygulaması. Türk Psikoloji Yazıları, 22(43). 28-39.

 • Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B., & Şentürk Barışık, C. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(7), 3269-3292. doi:10.7827/TurkishStudies.44486

 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94. doi:10.17829/midr.20142110299

 • Kırmızıgül, H. (2020). COVID-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.

 • Kör, H., Çataloğlu, E., & Erbay, H. (2013). Uzaktan ve örgün eğitimin öğrenci başarısı üzerine etkisinin araştırılması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(2), 267-279.

 • Kuloğlu, M. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları, başarı motivasyonları ve can sıkıntıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, 3(1), 48-60.

 • Lee, B. S. (2017). The fundementals of Q methodology. Journal of Research Methodology, 2(2), 57-95. doi:10.21487/jrm.2017.11.2.2.57

 • McKeown, B., & Thomas, D. (1988). Quantitative applications in the social sciences. No. 66. Q methodology. California: Sage Publications.

 • Moser, D. J., & Baulcomb, C. (2020). Social perspectives on climate change adaptation, sustainable development, and artificial snow production: A Swiss case study using q methodology. Enviromental Science and Policy, 104, 98-106. doi:10.1016/j.envsci.2019.10.001

 • Nenko, Y., Кybalna, N. and Snisarenko, Y. (2020). The COVID-19 Distance learning: Insight from Ukrainian students. Rev. Bras. Educ. Camp., 5, e8925. doi:10.20873/uft.rbec.e8925

 • Odabaş, H. (2003). İnternet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.

 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 376-394.

 • Özdoğan, A., & Berkant, H. (2020). COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49, Özel sayı, 13-43. doi:10.37669/milliegitim.788118

 • Sarı, H. İ. (2020). Evde kal döneminde uzaktan eğitim: Ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız?. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 121-128.

 • Schick, K., Gartmeier, M., & Berberat, P. O. (2021). Senior medical student attitudes towards patient communication and their development across the clinical elective year - A q methodology study. Frontline Learning Research, 9(1), 1-29. doi:10.14786/flr.v9i1.583

 • Stone, T. E. (2015). Q methodology: An introduction. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19(3), 183-186.

 • Toker-Gökçe, A. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-12.

 • Van Exel, J., & De Graaf, G. (2005). Q methodology: A sneak preview. doi:10.1.1.558.9521verep=rep1vetype=pdf

 • Watts, S., & Stenner, P. (2005). Doing q methodology: Theory, method and interpretation. Qualitative Research in Psychology, 2(1), 67-91. doi:10.1191/1478088705qp022oa

 • Watts, S., & Stenner, P. (2012). Doing q methodological research: Theory, method ve interpretation. California: Sage Publications.

 • Yıldırım, Ş., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. bs). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yıldırım, İ. (2017). Students’ perceptions about gamificiation of Education: A q method analysis. Education and Science, 42(191). 235-246.

                                                                                                    
 • Article Statistics