The Relationship Between Attitudes Towards Social Sciences Course and Democratic Attitudes

Author :  

Year-Number: 2022-Volume 14, Issue 5
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-24 16:51:10.0
Language : English
Konu : Basic Education
Number of pages: 1210-1222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

The current research aims to investigate the relationship between the attitudes of primary school students toward social sciences course and their democratic attitudes according to some demographic variables. The research employed the correlational survey method, one of the quantitative research methods. The participants were 826 3rd-grade students studying in 13 schools in the central district of Elazığ. Data gathering instruments included the Democratic Attitude Scale and the Attitude Scale toward Social Sciences Courses. The results revealed no statistically significant differences in the variables of gender, educational status of the father, number of siblings, and attitudes towards social sciences course in terms of democratic attitudes of primary school students. However, a statistically significant difference was found in terms of the educational status of mothers. The illiterate group showed a lower median value than the high school group and the other three groups, meaning that students with the lowest level of democratic attitudes are children of illiterate mothers. Primary school students’ attitudes toward social science courses and their attitudes about democracy were also found to be significantly positively correlated.

Keywords


 • Altun, A. (2016). Hayat bilgisi derslerinde kavram öğretimi. S. Güven & S. Kaymakçı (Ed.). In Hayat Bilgisi Öğretimi. (pp. 180-214). Pegem Akademi. [DX Reader version] Retrieved from https://www.turcademy.com/tr

 • Altunay Şam, E., Çaypınar, İ., & Alimcan, D. (2016). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ve şiddete karşı tutumları arasındaki ilişki (Amasya Üniversitesi Örneği). Istanbul Journal of Innovation in Education, 2(2), 31-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ieyd/issue/24453/396293

 • Armağan Erbil, B., & Doğan, B. (2019). İlkokul hayat bilgisi dersi öğretim programı için öğretmenlerin görüşlerine göre ortaya çıkan ihtiyaçlar. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(1), 14-26. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/44939/559319

 • Arslan, A., & Çalmaşur, H. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çok kültürlü eğitim tutumları ve demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 90-109. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/29687/297697

 • Aslan, E. (2011). The first primary school curriculum of the Turkish Republic: “1924 ilk mektepler müfredat programı”. Elementary Education Online, 10(2), 717-734. Retrieved from https://www.ilkogretimonline.org/fulltext/218-1596873404.pdf?1658172513

 • Aydoğmuş, B & Kiraz, Z. (2020). Üniversite öğrencilerinin demokratik tutum ve tolerans düzeylerinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1322-1339. doi: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-541382

 • Batmaz, O (2021). İlkokul öğrencilerinin hayat bilgisi dersinde eğlenme düzeyleri ile derse yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(3), 1535-1547. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/65184/934527

 • Borich, G. D. (2017). Etkili öğretim yöntemleri araştırma temelli uygulama, B. Acat (Trans Ed.). Ankara: Nobel.

 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (22nd ed). Ankara: Pegem Akademi.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • Christensen, L. B., Johnson R. B., & Turner, L. A. (2015). Research methods, design, and analysis (12th ed.). Pearson Education Limited.

 • Creswell, J.W. (2017). Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (3rd ed), S. B. Demir (Trans Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.

 • Cura, Ü. & Yılmaz, E. (2018). The relationship between principals' leadership styles and democratic attitudes and behaviors. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(2), 10-21. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mana/issue/38967/452924

 • Çanak, S. (2019). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde öğrencilere demokratik değerlerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

 • Çelik, H. (2018). Eğitim ve demokrasi. M. Karataş (Ed.). In Eğitim ve Toplum Yazıları. (pp. 1-27). Der. [DX Reader version] Retrieved from https://www.turcademy.com/tr

 • Çelik, Ö. (2020). Hayat bilgisi dersinin amacı, kapsamı ve içeriği. V. Aktepe ve M. Gündüz (Ed.). In Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi öğretimi. (pp. 2-22). Ankara: Pegem Akademi. [DX Reader version] Retrieved from https://www.turcademy.com/tr

 • Çetin, B. (2020). İlkokul iki ve üçüncü sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 989-1000. doi: https://doi.org/10.26468/trakyasobed.645269

 • Çetinkaya, Ç., & Kıncal, R. Y. (2015). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların demokrasi eğitimi. Journal of Gifted Education Research, 3(1), 1-22.

 • Çullu, M. S., & Samancı, O. (2016). Çocuk eğitiminde demokrasi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 79-84. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/225292

 • Dağ, N. (2020). Hayat bilgisi dersinde demokrasi eğitimi. V. Aktepe ve M. Gündüz (Ed.). In Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi öğretimi. (pp. 248-273). Ankara: Pegem Akademi. [DX Reader version] Retrieved

 • Dahl, A.R. (2021). Demokrasi Üzerine (6thed). Phoenix. [DX Reader version] Retrieved from

 • Demirbilek, N., & Kırbaç, M. (2021). Lise öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile temel demokratik değer düzeyleri arasındaki ilişki. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 24-43. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mrefdergi/issue/60110/812917

 • Dewey, J. (2010). Okul ve Toplum (2nd ed), H. A. Başman (Trans.). Pegem Akademi.

 • Elkatmış, M., & Toptaş, V. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının demokratik tutumlarının incelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 128-144. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/25854/272575

 • Erbil, D,G. & Kocabaş, A. (2017). İlkokul 3. sınıf öğrencileri için bir ölçek geliştirme çalışması: Demokratik tutum ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 1 (25), 221-232. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27737/309043

 • Genç, S. Z. (2016). Eğitim sürecinde aile okul ve toplum. Pegem Akademi. [DX Reader version] Retrieved from

 • Gömleksiz, M. N., & Çetintaş, S. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 1-14. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47948/606647

 • Gözütok, F. D. (2021). Öğretim İlke ve Yöntemleri (7th ed). Pegem Akademi. [DX Reader version] Retrieved from

 • Gündoğan, A. (2021). Okulöncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının demokratik değer algıları ile toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(4). doi: 774-787. https://doi.org/10.16986/HUJE.2020059308

 • İnal Kızıltepe, G., Uyanık, Ö., Özsüer, S., & Can Yaşar, M. (2013). 61-72 aylık çocukların demokratik tutum ve davranışlarının anne görüşlerine göre değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 227244. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi/issue/21486/230312

 • Karatekin, K., Merey, Z., & Kuş, Z. (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(2), 561-574. Retrieved from https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRRM09EUTBOQT09

 • Kaya, E. (2020). Hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinin temeli: toplu öğretim sistemi (2nd ed). Pegem Akademi. [DX Reader version] Retrieved from https://www.turcademy.com/tr

 • Kesici, A., Pesen, A., & Oral, B. (2017). Öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranışlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 34-45. doi: https://doi.org/10.17755/esosder.289649

 • Matusovà, S. (1997). Democratic values as a challenge for education. European Education, 29(3), 65-76. doi:

 • Nazıroğlu, B. & Çetin, M. (2014). Yüksek din eğitimi öğrencilerinin demokratik tutumları üzerine bir inceleme. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(25), 57- 91. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititilahiyat/issue/7680/100607

 • OECD (2021). Education at a Glance 2021: OECD Indicators. OECD Publishing. doi: https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en

 • Okutan, M. (2010). Türk Eğitim Sistemi’nde demokrasi eğitimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 938- 946. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/1191/524

 • Onuray Eğilmez, H., Eğilmez, Ö., & Engür, D. (2018). Democratic perception and attitudes of pre-service music teachers in Turkey. International Journal of Evaluation and Research in Education, 7(2), 100-108. doi: https://doi.org/10.11591/ijere.v7i2.13141

 • Önal, G. (2020). Sivil toplum ve eğitim ilişkisi: Demokrasi okulu? (Ed. Y. Kabapınar). In Demokrasinin beşinci gücü olarak eğitim temelli sivil toplum kuruluşları. (pp. 1-19). Pegem Akademi. [DX Reader version] Retrieved from https://www.turcademy.com/tr

 • Özaslan, H., Kumcağız, H., & Baba Öztürk, M. (2020). Öğretmen adaylarının duygusal zekaları ile demokratik algı ve tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 636654. https://doi.org/10.17679/inuefd.590592

 • Özbek, B. (2016). Öğretmenlerin okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışlarına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 59-70. doi: https://doi.org/10.14582/DUZGEF.677

 • Özgün, A. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin demokratik tutumlarına etkisinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

 • Pamuk, I., & Pamuk, A. (2016). Almanya’da sachunterricht ve Türkiye’de hayat bilgisi ders kitaplarında okulda demokrasi uygulamalarına örnek olarak sınıf başkanı seçimi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 5(2), 67-83. doi: https://doi.org/10.30703/cije.321398

 • Parker, W. C. (2018). İlkokul ve ortaokullarda sosyal bilgiler öğretimi, F. Zayimoğlu Öztürk & S. B. Demir (Trans. Ed.). Pegem Akademi. [DX Reader version] Retrieved from https://www.turcademy.com/tr

 • Sağlam, H. İ. (2020). İnsan hakları ve demokrasi eğitimi. Pegem Akademi. [DX Reader version] Retrieved from

 • Saraçaloğlu, A. S., Sanem, U. Ç. A., Baydilek, N. B., & Coşkun, N. (2013). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile değer algılarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 45-59. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aduefebder/issue/33893/375253

 • Sarı, S. (2020). İlkokul 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile hayat bilgisi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi: Kars ve Bursa örneği. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa. Retrieved from

 • Seefeldt, C., Castle, S. & Falconer, R. C. (2015). Okul öncesi/ilkokul çocukları için sosyal bilgiler öğretimi, S. Coşkun Keskin (Trans. Ed.). Ankara: Nobel Publishing.

 • Sönmez, V. (2020). Eğitim felsefesi (16th ed). Anı Publishing.

 • Tiryaki, B. (2018). İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersine yönelik tutumlarıyla demokratik tutumları arasındaki ilişki, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Retrieved from

 • Tezcan, M. (2021). Eğitim Sosyolojisi (22nd ed). Anı Publishing. [DX Reader version] Retrieved from

 • Ural, S. N., & Sağlam, H. İ. (2011). İlköğretim öğrencilerinin demokratik tutum düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler eğitimi dergisi, 9(22), 161-180. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ded/issue/29178/312450

 • Vatansever Bayraktar, H., & Karakülçe, N. (2019). İlkokul yöneticilerinin ve sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumlarının incelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, 18(5), 39-59. doi: https://doi.org/10.18020/kesit.1603

 • Yaşar Ekici, F. (2014). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 9(11), 593-602. doi: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.7416

 • Zarillo, J. J. (2016). Sosyal bilgiler öğretimi ilkeler ve uygulamalar, Tay, B. & Demir, S. B. (Trans. Ed.). Ankara: Anı Publishing.

 • Zayimoğlu Öztürk, F. & Coşkun, M. (2015). Hayat bilgisi dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 239-251. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/34518/381530

                                                                                                    
 • Article Statistics