Views of Lecturers Working at Vocational School on Distance Education Applications during the Covid-19 Pandemic

Author :  

Year-Number: 2022-Volume 14, Issue 5
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-13 16:14:39.0
Language : English
Konu : Educational Sciences
Number of pages: 1324-1339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the views of the lecturers working at vocational schools on distance education applications during the COVID-19 pandemic. The research was prepared with the qualitative research method. The study group of the research, in which the phenomenology design was used, was determined according to the maximum variation sampling. Accordingly, 23 lecturers working at Bingöl University Vocational School of Technical Sciences were included in the study group in the 2021-2022 academic year. An interview form consisting of open-ended questions developed by the researchers was used as a data collection tool in the research. The data collected from the lecturers were analyzed according to the descriptive analysis method. As a result of the research, the views of the instructors about the positive and negative situations they experienced regarding distance education practices during the pandemic process were revealed.

Keywords


 • Alper, A. (2020). Pandemi sürecinde K-12 düzeyinde uzaktan eğitim: Durum çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 45-67. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787735

 • Al-Smadi, A. M., Abugabah, A., & Al Smadi, A. (2022). Evaluation of e-learning experience in the light of the covid-19 in higher education. Procedia Computer Science, 201, 383-389. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.03.051

 • Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). COVİD-19 Pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109- 129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • Creswell, J. W., (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma yöntemleri (M. Bütün, & S. Beşir, Çev.). Siyasal Kitabevi

 • Duman, S. N. (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1). 95-112. https://doi.org/10. 37669/milliegitim.768887

 • Ersoy, A. F. (2016). Fenomenoloji. A Saban ve Ali Ersoy (Eds.), Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde (s. 51- 105). Anı Yayıncılık

 • Fırat, M., Ati̇la, O., Tanyeri̇, B. & Varol, Y., (2014). Mühendislik eğitiminde uzaktan eğitimin kullanılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 73-76. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/193886

 • Gören, S., Gök, F., Yalçın, M., Göregen, F., & Çalışkan, M. (2020) Küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimin değerlendirilmesi: Ankara örneği. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 69-94. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787145

 • Hietanen, M., & Svedholm-Häkkinen, A. M. (2022). Transition to distance education in 2020–challenges among university faculty in Sweden. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-14. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.2021444

 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 71-91. http://www.tojet.net/articles/v1i1/1110.pdf

 • Keleş, H., Atay, D., & Karanfil, F. (2020). Covid- 19 pandemi sürecinde okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 155-174. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/1262463

 • Kıncal, R. Y. (Ed.). (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Nobel Yayıncılık

 • Kunaviktikul, W., Ang, E., Baridwan, N. S., Bernal, A. B., Dones, L. B. P., Flores, J. L., ... & Shorey, S. (2022). Nursing students' and faculty members' experiences of online education during covid-19 across southeast Asia: a photovoice study. Nurse Education Today, 111, 105307. https://doi.org/10.1016/j.nedt.

 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk Barışık, C., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1264622

 • Meirovitz, T., Russak, S., & Zur, A. (2022). English as a foreign language teachers’ perceptions regarding their pedagogical-technological knowledge and ıts ımplementation in distance learning during covid-19. Heliyon, 8(4), e09175. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09175

 • Merriam, S.B. (2015). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber (Selahattin Turan, Çev.). Nobel Yayıncılık

 • Oral, B. (2010). Uzaktan eğitim. Ö Demirel ve E Altun (Eds.), Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (s. 172-201). Ankara: Pegem Akademi.

 • Oral, B., & Yazar, T. (Ed.).(2017). Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

 • Özdoğan, A., & Berkant, H. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1). 13-43. https://doi.org/10.37669/milliegitim.788118

 • Özlü, Ö. (2011). Uzaktan Eğitim Metoduyla Sürdürülebilirlik Eğitimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü). Retrieved from https://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12415/2698

 • Pal, K. B., Basnet, B. B., Pant, R. R., Bishwakarma, K., Kafle, K., Dhami, N., ... & Bhatta, Y. R. (2021). Education system of Nepal: Impacts and future perspectives of covid-19 pandemic. Heliyon, 7(9), e08014. https://doi.org /10.1016/j.heliyon.2021.e08014

 • Serçemeli̇, M., & Kurnaz, E . (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 40-53. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1164104

 • Yenice, N., & Alpak Tunç, G. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 753-765. DOI: 10.24106/kefdergi.2716

 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık

                                                                                                    
 • Article Statistics