In-service and Pre-service Science Teachers’ Views regarding Conceptual Integration of Physics, Chemistry, and Biology Disciplines

Author:

Number of pages: 130-145
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 2

Abstract

Çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmenleri ve fen bilimleri öğretmen adaylarının kavramsal entegrasyon hakkındaki bilgi ve görüşlerini araştırmaktır. Bu çalışmanın araştırma deseni fenomenolojidir. Bu çalışmada amaçlı örneklem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi on tane Fen bilimleri öğretmenleri ve 40 tane fen bilimleri öğretmen adaylarından oluşturmaktadır. Biyoloji, fizik ve kimya kavramlarının birbirine entegrasyonu ve görüşleri açısından fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının alan bilgisini değerlendirmek için iki aşamalı açık-uçlu sorular birincil veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi için temalar ve kodlar kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının çoğunun kavramsal entegrasyon ile ilgili yetersiz alan bilgisine sahip oldukları ve çoğunun sorulara biyoloji, fizik ve kimya kavramlarını birbirleriyle entegre etmeden cevap verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcılar kimya, biyoloji ve fizik kavramlarının birbiriyle ilişkili olduklarını bu yüzden kavramsal entegrasyonun önemli ve gerekli olduğunu belirttiler. Bununla birlikte, katılımcıların çoğu kavramsal entegrasyonun uygulanmasında güçlük yaşadıklarını söylediler. Öğretmenler kavramsal entegrasyonu kullanırken belirli bir öğretim stratejisi ve değerlendirme tekniğinden bahsetmediler. Son olarak, fen bilimleri öğretmenlerinin çoğu öğretim programında kavramsal entegrasyonun olmadığını veya bu açısından bakmadıklarından varsa da fark etmediklerini belirtiler. Öğretmen adayları kavramsal entegrasyonun kendi öğrenmelerine bazı katkılarının bulunduğunu belirtseler de kendi öğrenmelerinde kavramsal entegrasyonu kullanmada zorluklar yaşadıklarını ifade ettiler. Çalışmayla ilgili öneriler tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study was to understand knowledge and opinions of in-service (ISTs) and pre-service science teachers (PSTs) regarding the conceptual integration (CI). The research design of this study is phenomenology. Purposive sampling methodology has been chosen for this study. A sample of the study consists of ten ISTs and 40 PSTs. Two-stage open-ended questions was utilized as the primary data source to evaluate ISTs’ and PSTs’ subject matter knowledge in terms of integrating biology, physics, and chemistry concepts with each other and their views about CI. The themes and codes were used for analysis of the data. Findings indicated that most of the ISTs and PSTs had insufficient subject matter knowledge regarding the CI and most of them responded questions with only biology, physics and chemistry concepts without any integration. Moreover, all participants stated that the CI was crucial and necessary. Also, ISTs and PSTs thought that chemistry, biology and physics concepts are related to each other; however, they had difficulty in applying the CI. Moreover, ISTs did not mention any specific teaching strategy and assessment technique while using the CI. Finally, most of ISTs stated that they were not aware of the presence of the CI in curriculum. Moreover, PSTs mentioned that the CI has some contribution to their learning; however, participants had the difficulties in using the CI in their learning. Implementation of the study was discussed.

Keywords