Social Studies Teachers' and Students' Perceptions of Active Citizenship and Non-Governmental Organisations

Author:

Number of pages: 258-276
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 2

Abstract

Sivil toplum kuruluşları (STK), demokratik toplumlarda etkin vatandaşların faaliyet alanı, aynı zamanda etkin vatandaşlık eğitiminde okul dışı öğrenme ortamıdır. Sosyal bilgiler dersi öğrencilerin siyasal ve sosyal yaşama katılım becerilerini geliştirerek etkin vatandaşlık eğitimini gerçekleştirir. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmeni ve öğrencilerinin etkin vatandaşlık ve STK algılarını ve sosyal bilgiler dersindeki deneyimlerini anlamaktır. Temal nitel araştırma yaklaşımı ile gerçekleştirilen bu araştırmaya maksimum çeşitlilik örneklemesi ile farklı sosyo-ekonomik düzeylerden gelen 24 ilköğretim öğrencisi ile 11 sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler ve öğrenciler çoğunlukla etkin vatandaşlığı hak ve sorumlulukları bilmek olarak algılamakta, siyasal ve sosyal katılım boyutuna değinmemektedir. Öğretmenler ve öğrenciler STK’ları daha çok yardımlaşma grupları olarak algılamaktadır. Öğretmen ve öğrencilerin STK deneyiminin oldukça sınırlı olduğu, öğretmenlerin STK’larla ilgili bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verdiği ortaya çıkmıştır. Öğretmenler STK’larla işbirliği içinde gerçekleştirilecek etkinlikler yapabilir. Bu etkinlikler vatandaşlık eğitimi konusunda bilgilendirici ve etkin vatandaşlık algısını geliştirecek biçimde düzenlenebilir. Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve ders kitaplarında STK’lar daha ayrıntılı verilebilir ve programda öğretmenlere uygulamalı örnekler sunulabilir.

Keywords

Abstract

NGOs are not only the fields of activity for active citizens in democratic societies, but also out-of-school learning environment in citizenship education. Social studies helps students to be activie citizens through developing their political and social participation skills. The aim of this study is to understand social studies teachers’ and students’ perceptions about NGO and active citizenship and their experiences in social studies courses. 24 primary school students from different socio-economic levels and 11 social studies teachers who were selected by maximum divertsity sampling were participated this study which is conducted as basic qualitative research approaches. According to results of the study, while students and teachers percieve active citizensihp mostly as being aware of rights and responsbilities, they do not mention about social and political aspects. Teachers and students percieve NGOs mostly as self-help groups. It is revealed that teachers and students’ experiences about NGOs are considerably limited and teachers heavily focus on teaching solely informations about NGOs. Teachers can organize activities in cooperation with NGOs. These activities can be arranged as informative about citizenship education and developing active citizenship perception. Informations about NGOs can be given more detailed in social studies curriculum and textbooks and practical examples about NGOs can be shown for social studies teachers in the curriculum.

Keywords