Problems Encountered In The Use Of Smart Boards In Turkish Language Teaching (Sampling Of Turkey)

Author:

Number of pages: 156-167
Year-Number: 2019-Volume 11, Issue 1

Abstract

Eğitim teknolojilerinin eğitim ve öğretime sunduğu en büyük imkanlardan biri olan akıllı tahtalar, ülkemizde teknolojideki diğer gelişmelere bağlı olarak kullanımı eğitimin her kademesinde, özellikle de ortaokullarda hızlı bir biçimde yaygınlaşmıştır. Alan yazın incelendiğinde akıllı tahtalarla ilgili öğretmen ve öğrencilerin tutumu ve akıllı tahtaların akademik başarı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fakat akıllı tahtalarla ilgili yaşanan sorunların tespitine yönelik çalışmaları yetersiz olduğu görülmektedir. Yapılan bu araştırmayla akıllı tahtaların en önemli uygulayıcısı olan Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersinde karşılaştıkları eğitim ve öğretime faaliyetlerine ve akıllı tahtaların donanım, teknik, yazılım ve ders içerikleriyle ilgili karşılaştığı problemleri tespit etmek amaçlanmıştır. Türkçe öğretiminde akıllı tahta kullanımına yönelik karşılaşılan sorunları Türkçe öğretiminde akıllı tahta kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2018/2019 eğitim öğretim yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Erzurum ve Antalya’da görev yapan toplam 670 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinden hareketle Türkçe öğretiminde akıllı tahta uygulamalarında karşılaşılan eğitim-öğretim faaliyetlerine ve teknik-yazılıma yönelik sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Based on other developments in technology in our country, a smart board, one of the greatest opportunities of instructional technologies for education and training, has been rapidly spreading in all levels of education, especially in secondary schools. When the literature is identified, it seems that studies have examined the attitude of the teachers or students about the smart boards and their effects on the academic achievement. However, it is also observed that the studies about the detection of problems related to smart boards have remained insufficient. With this conducted research, it is aimed to determine the problems faced by Turkish teachers who are the most important users of smart boards in their educational and teaching activities while teaching the Turkish language, as well as the problems encountered related with hardware, technical issues, software and course contents of the smart boards. In order to reveal the problems encountered in the use of smart boards within Turkish teaching process, the screening model has been used in this study, which is conducted to determine the views of the students about the use of smart boards while teaching Turkish. The sample group of the study consists of 670 Turkish teachers working in Ankara, Istanbul, Izmir, Gaziantep, Trabzon, Erzurum and Antalya during the academic year of 2018-2019. As a result of the research, based on the opinions of Turkish teachers, some problems were determined related to instructional activities and technical software besides the ones encountered in the use of smart boards while teaching Turkish, and then suggestions for solving these problems were submitted accordingly.

Keywords