Prospective Biology Teachers’ Views about Field Trip to National Park
Prospective Biology Teachers’ Views about Field Trip to National Park

Author : Gülcan Çetin
Number of pages : 192-208

Abstract

Çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının Türkiye’deki Manyas Kuş Cenneti Milli Parkına düzenlenen alan gezisine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada, durum çalışması dizaynı kullanılmıştır. Katılımcılar, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 31 biyoloji öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler, açık uçlu anket ile toplanmış ve veri analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, gezi sonrasında öğrencilerin alan gezisine katılma amaçlarının kısmen karşılandığını göstermiştir. Öğrencilerin, özellikle kuşların ve sosyal faaliyetler ile ilgili beklentilerinin karşılandığı gözlenmiştir. Alan gezisinin faydalarından biri de, öğrencilerin derslerinde öğrendikleri teoriye katkı sağlamaktı. Öğrenciler, özellikle daha fazla kuş türü görmek ve onları yakından izlemekle ilgili bazı önerilerde bulunmuşlardır.

Keywords

Alan Gezisi, Sınıf Dışı Öğrenme, Milli Park, Biyoloji Öğretmen Adayları

Read: 297

Download: 163